Визначення базового споживання ПЕР

Базове споживання ПЕР - величина рЁчного споживання ПЕР за попереднЁй впровадженню СЕП базовий рЁк, яка зафЁксована для порЁвняння з величиною фактичного рЁчного споживання ПЕР пЁсля впровадження СЕП и визначення досягнуто© економЁ© ПЕР.

Базове споживання ПЕР визнача╨ться на основЁ наступних показникЁв:

Величина базового споживання ПЕР повинна бути приведена до нормальних умов (середньостатистичнЁй температурЁ навколишнього повЁтря, розрахунковЁй температурЁ повЁтря у примЁщеннЁ, освЁтлення, що вЁдповЁда╨ санЁтарно-гЁгЁ╨нЁчним нормам, нормальнЁй температурЁ и тиску газу, Ё т.д.)

Базове споживання ПЕР визнача╨ться мЁсцевою (мунЁципальною) ЕСКО, або Ёншою спецЁалЁзованою органЁзацЁ╨ю, що атестована вЁдповЁдно вимог [7] Ё затверджу╨ться виконавчим органом мЁсцевого самоврядування (мЁсцевим органом виконавчо© влади) за поданням Спостережно© ради.

 

Процедура фЁксацЁ© нараховано© економЁ© ПЕР

 Розрахунок економЁ© ПЕР, досягнуто© в результатЁ впровадження СЕП, викону╨ться наприкЁнцЁ кожного року на протязЁ усього термЁну дЁ© проекту за формулою:

Э = Ц (ЕбЕ1)

Фактичне споживання ПЕР (Е1) визнача╨ться згЁдно показникЁв приладЁв комерцЁйного облЁку споживання ПЕР Ё приводиться до нормальних умов за тими ж показниками, що Ё величина базового енергоспоживання.

Результати розрахункЁв досягнуто© економЁ© оформлюються актом (Додаток 11), котрий ╨ пЁдставою для зарахування коштЁв в Фонд енергозбереження БУ, в якЁй був впроваджений СЕП.

 

Фонд енергозбереження бюджетно© установи

Фонд енергозбереження - це спецЁальний рахунок, вЁдкритий в БУ для накопичення коштЁв, котрЁ начисляються як рЁзниця базових Ё фактичних платежЁв за енергоносЁ© пЁсля впровадження СЕП.

Фонди енергозбереження можуть створюватися при мЁсцевих органах виконавчо© влади, виконавчих органах мЁсцевого самоврядування (управлЁння фЁнансЁв, вЁддЁли освЁти, охорони здоров▓я, культури) та безпосередньо в закладах освЁти, охорони здоров▓я, культури, як складова частина ©х бюджетЁв.

Кошти Фонду енергозбереження використовуються для погашення зобов▓язань, пов▓язаних з залученням ЁнвестицЁй в енергозбереження, фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв та матерЁального стимулювання робЁтникЁв за досягнуту економЁю ПЕР.

НевикористанЁ у звЁтному роцЁ кошти Фонду енергозбереження вилученню не пЁдлягають, а переходять на наступний рЁк Ё використовуються за призначенням.

Типове Положення про Фонд енергозбереження бюджетно© установи наведено в Додатку 3.

 

Джерела Ё форми фЁнансування СЕП

Для реалЁзацЁ© СЕП згЁдно зЁ схемою, що пропону╨ться, можуть бути задЁянЁ наступнЁ джерела фЁнансування:

Враховуючи дефЁцит бюджетних коштЁв, головною метою активЁзацЁ© енергозбереження в бюджетнЁй сферЁ слЁд вважати розширення джерел фЁнансування СЕП за рахунок залучення зовнЁшнЁх ЁнвестицЁй, у тому числЁ використання лЁзингово© схеми.

С метою залучення ЁнвестицЁй для реалЁзацЁ© СЕП органи державно© влади та мЁсцевого самоврядування надають Ёнвесторам гарантЁ© повернення коштЁв, що були залученЁ, згЁдно чинному законодавству.

ДоговЁрнЁ вЁдношення щодо виконання СЕП мЁж БУ, органом державно© влади, мЁсцевого самоврядування Ё Ёнвестором оформляються Договором енергоефективного пЁдряду (Додаток 7) або Договором лЁзингу (Додаток 8)

ПЁдготовка СЕП, оформлення договору енергоефективного пЁдряду або лЁзингу, визначення Ё узгодження з усЁма залученими сторонами величини досягнуто© в результатЁ реалЁзацЁ© СЕП економЁ© ╨ достатньо складною Ё трудомЁсткою задачею, що може бути значною перешкодою для залучення ЁнвестицЁй. Ефективним шляхом вирЁшення цЁ╨© задачЁ ╨ створення мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО.