Система управлЁння енергозбереженням в бюджетних установах

УправлЁння енергозбереженням в адмЁнЁстративно-територЁальних одиницях (Автономна РеспублЁка Крим, область, район, мЁсто, район у мЁстЁ, селище, село) здЁйсню╨ться вЁдповЁдними органами мЁсцевого самоврядування Ё виконавчо© влади.

З метою забезпечення функцЁонування економЁчного механЁзму стимулювання енергозбереження рЁшенням сесЁ© мЁсцево© ради (органа виконавчо© влади вЁдповЁдного рЁвня) створюються наступнЁ органЁзацЁйнЁ структури управлЁння:

МЁсцева Спостережна рада з енергозбереження (далЁ - Спостережна рада) створю╨ться рЁшенням виконавчого комЁтету мЁсцево© ради (вЁдповЁдного органу виконавчо© влади). До складу Спостережно© ради входять ©© голова (заступник мЁського голови чи мЁсцево© державно© адмЁнЁстрацЁ©), перший заступник голови, вЁдповЁдальний секретар та члени ради. До складу Спостережно© ради повиннЁ входити представники бюджетних установ, комунальних пЁдпри╨мств, енергопостачальних компанЁй та територЁально© громади.

У сво©й дЁяльностЁ Спостережна рада керу╨ться чинним законодавством Укра©ни, Положенням про мЁсцеву (мунЁципальну) систему економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, затвердженим рЁшенням сесЁ© мЁсько© ради (органом виконавчо© влади), а також Положенням про мЁсцеву Спостережну раду з енергозбереження (Додаток 2).

Спостережна рада викону╨ наступнЁ основнЁ функцЁ©:

Для виконання обов'язкЁв СпостережнЁй радЁ нада╨ться право погоджувати видатки, якЁ здЁйсню╨ виконавчий орган мЁсцево© ради (або мЁсцево© виконавчо© влади) на використання коштЁв мЁсцевого бюджету та коштЁв спецЁального накопичувального рахунку (мЁсцевого фонду енергозбереження) для фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв, якЁ передбаченЁ мЁсцевою програмою розвитку.

Наглядова рада фонду енергозбереження бюджетно© установи (далЁ - Наглядова рада) ╨ консультативно-дорадчим органом, який утворю╨ться за наказом керЁвника БУ на виконання рЁшень виконавчих органЁв мЁсцево© ради (мЁсцево© виконавчо© влади) з енергозбереження. Наглядова рада створю╨ться з метою забезпечення ефективного управлЁння фондом енергозбереження БУ.

Наглядова рада у сво©й дЁяльностЁ керу╨ться чинним законодавством Укра©ни, статутом установи, рЁшеннями мЁсцево© ради (мЁсцево© виконавчо© влади), рЁшеннями та розпорядженнями ©х виконавчих органЁв, Положенням про мЁську (мунЁципальну) систему економЁчного стимулювання енергозбереження в БУ, що затверджене рЁшенням сесЁ© мЁсько© ради (мЁсцево© виконавчо© влади), Положенням про фонд енергозбереження бюджетно© установи та Положенням про Наглядову раду Фонду енергозбереження бюджетно© установи.

Наглядова рада ╨ пЁдзвЁтною Ё пЁдконтрольною мЁсцевЁй СпостережнЁй радЁ з енергозбереження в межах, обумовлених Положенням про мЁсцеву (мунЁципальну) систему економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах та Положенням про фонд енергозбереження бюджетно© установи. ОсновнЁ завдання Наглядово© ради викладенЁ у Додатку 4.