Принципи економЁчного стимулювання енергозбереження

Основою економЁчного механЁзму стимулювання енергозбереження, що нацЁлений на активЁзацЁю впровадження СЕП, ╨ два основнЁ принципи:

ЕкономЁчний механЁзм стимулювання енергозбереження можна вЁдобразити на схемЁ, котра показу╨ фЁнансовЁ Ё матерЁальнЁ потоки мЁж суб▓╨ктами фЁнансово-господарсько© дЁяльностЁ (рис.1).

До реалЁзацЁ© СЕП (рис.1-а), визнача╨ться базовий рЁвень споживання ПЕР для конкретно© БУ (Е0) Ё вЁдповЁдне базове фЁнансування (С0). Кошти в розмЁрЁ С0 перераховуються ЕК, а ПЕР у розмЁрЁ Е0 постачаються БУ. При цьому кЁлькЁсть енергоносЁ©в (Е0), що постачаються, врахову╨ не тЁльки корисну долю використаних ПЕР, а й втрати ПЕР, котрЁ можуть бути усуненЁ (Е02).

При розробцЁ СЕП розраховуються технЁко-економЁчнЁ характеристики проекту: вартЁсть (К1), термЁн окупностЁ (Т0), термЁн дЁ© (Т1) Ё економЁя вЁд реалЁзацЁ© проекту (Е).

ПЁсля реалЁзацЁ© СЕП ( рис.1-б) споживання ПЕР в БУ скорочу╨ться на величину витрат, якЁ були усуненЁ ( Е02). Однак протягом термЁну дЁ© проекту БУ продовжу╨ отримувати бюджетнЁ кошти для оплати ПЕР в розмЁрЁ базового фЁнансування С0, перераховуючи ЕК суму С1, котра менша, нЁж С0, внаслЁдок чого виника╨ економЁя С01, котра акумулю╨ться в ФондЁ енергозбереження БУ.

За рЁшенням сесЁ© мЁсцево© ради (мЁсцевого органу виконавчо© влади) перша складова частина економЁ©, що виникла (g ), направля╨ться ╡нвестору в рахунок оплати обладнання Ё робЁт по реалЁзацЁ© СЕП, друга частина (b ) використову╨ться для матерЁального стимулювання персоналу за ефективне використання ПЕР, третя частина (a ) залиша╨ться в ФондЁ енергозбереження для реалЁзацЁ© нових СЕП.

 

Рис.1 ЕкономЁчний механЁзм стимулювання енергозбереження в бюджетних установах

а) ╡снуюча схема платежЁв за ПЕР

 

б) Запропонована схема