Порядок матерЁального стимулювання колективЁв

МатерЁальне стимулювання за ефективне використання енергоресурсЁв здЁйсню╨ться вЁдповЁдно [8] шляхом премЁювання трудових колективЁв Ё окремих працЁвникЁв пЁдпри╨мств, органЁзацЁй та установ у межах установлено© в договорЁ енергоефективного пЁдряду (лЁзингу) частки вартостЁ зекономлених енергоносЁ©в.

ЕкономЁя енергоносЁ©в розрахову╨ться вЁдповЁдно до приведено© вище процедури визначення базового споживання , фЁксацЁ© и начислення економЁ© ПЕР.

ПЁдставою для матерЁального стимулювання трудових колективЁв Ё окремих працЁвникЁв установи (пЁдпри╨мства) ╨ розрахунок вартостЁ зекономлених енергоносЁ©в, оформлений у виглядЁ акту фЁксацЁ© економЁ©, досягнуто© внаслЁдок реалЁзацЁ© СЕП (Додаток 11). Розрахунок проводиться за даними бухгалтерсько© звЁтностЁ з використанням даних комерцЁйного облЁку споживання ПЕР в БУ.

При наявностЁ заплановано© економЁ© ПЕР матерЁальне стимулювання працЁвникЁв БУ ╨ обов'язковим. Частка економЁ©, що направля╨ться на матерЁальне стимулювання працЁвникЁв визнача╨ться керЁвником БУ з урахуванням сум, яки необхЁдно повернути Ёнвесторам та направити на новЁ СЕП. РозподЁл досягнуто© економЁ© затверджу╨ться Спостережною радою.

До 15 вЁдсоткЁв коштЁв, якЁ належать БУ на матерЁальне стимулювання за економЁю енергоносЁ©в, можуть бути направленЁ керЁвником установи на премЁювання працЁвникЁв апарату управлЁння за проведення органЁзацЁйно-технЁчних заходЁв, якЁ сприяли зниженню енерго╨мностЁ продукцЁ© Ё втрат енергоносЁ©в.