МонЁторинг споживання паливно-енергетичних ресурсЁв в бюджетних установах

МонЁторинг споживання паливно-енергетичних ресурсЁв - це систематичний контроль и аналЁз обсягЁв споживання ПЕР Ё вЁдповЁдних платежЁв за спожитЁ ПЕР окремо по кожнЁй БУ. ВЁн ╨ складовою частиною мЁсцево© системи економЁчного стимулювання енергозбереження .

МонЁторинг базу╨ться на щомЁсячних даних, що знЁмаються з приладЁв облЁку споживання ПЕР (електро-, водо-, газо-, теплолЁчильникЁв), даних про платежЁ за ПЕР, середньомЁсячних температурах повЁтря зовнЁ Ё в примЁщеннЁ, будЁвельних характеристиках споруд, даних про кЁлькЁсть людей в будЁвлЁ, кЁлькостЁ робочих днЁв й Ёнших даних, котрЁ впливають на рЁвень споживання ПЕР.

ВЁдсутнЁсть деяких приладЁв облЁку не ╨ перешкодою для органЁзацЁ© Ё проведення монЁторингу. Навпаки, ефективнЁсть монЁторингу в цьому випадку зроста╨ в силу наявностЁ певного суб▓╨ктивЁзму при оплатЁ за енергоносЁ© та комунальнЁ послуги.

МонЁторинг споживання паливно-енергетичних ресурсЁв в бюджетних установах повинен включати порЁвняння:

МонЁторинг повинен здЁйснюватись як в натуральних так и грошових показниках.

С точки зору розглянутого вище економЁчного механЁзму стимулювання впровадження СЕП монЁторинг необхЁдний для визначення базового Ё фактичного енергоспоживання й досягнуто© економЁ©.

ОкрЁм цього, монЁторинг ма╨ Ё самостЁйне економЁчне значення, оскЁльки сприя╨ економЁ© ПЕР за рахунок безвитратних Ё маловитратних органЁзацЁйно-технЁчних засобЁв (матерЁальне стимулювання персоналу, уточнення договорЁв з ЕК на основЁ Ёснуючо© нормативно-технЁчно© документацЁ©, забезпечення економних режимЁв споживання ПЕР в будЁвлях, оперативного виявлення недолЁкЁв в роботЁ Ёнженерного обладнання будЁвель Ё ©х сво╨часного ремонтно-технЁчного обслуговування).

Обсяги Ё методика монЁторингу споживання ПЕР, а також вЁдповЁдальнЁ за його проведення визначаються мЁсцевою Спостережною радою з енергозбереження.