ПерелЁк умовних позначень

ПЕР √ паливно-енергетичнЁ ресурси;

БУ √ бюджетна установа;

АТО √ адмЁнЁстративно-територЁальна одиниця та ©© виконавчЁ органи;

ЕК - енергопостачальна компанЁя;

ЕСКО √ енергосервЁсна компанЁя;

СЕП - самоокупний енергозберЁгаючий проект;

ЕЗЗ - енергозберЁгаючЁ заходи;

ТЕО √ технЁко-економЁчне об╢рунтування;

БД √ база даних;

ГВП √ гаряче водопостачання;

Е0 - загальне енергоспоживання до реалЁзацЁ© СЕП, Гкал (квт*год, нм3, т у.п, м3)/рЁк;

Е0.1 - корисне енергоспоживання до реалЁзацЁ© СЕП, Гкал (квт*год, нм3, т у.п, м3)/рЁк;

Е0.2 - втрати енергоресурсЁв до реалЁзацЁ© СЕП, Гкал (квт*год, нм3, т.у.п, м3)/рЁк;

Е1 - енергоспоживання пЁсля реалЁзацЁ© СЕП, Гкал (квт*год, нм3, т у.п, м3)/рЁк;

Еб √ базове споживання ПЕР, Гкал (квт*год, нм3, т у.п м3)/рЁк;

С0 - перерахування з бюджету для покриття витрат за ПЕР до реалЁзацЁ© СЕП, грн./рЁк;

С1 √ перерахування з бюджету для покриття витрат за ПЕР пЁсля реалЁзацЁ© СЕП, грн./рЁк;

Ц - вартЁсть ПЕР, грн/Гкал (кВт*год, нм3, т у.п., м3);

К1вартЁсть СЕП, грн.;

Тп √ термЁн дЁ© проекту, рокЁв;

Т0 √ термЁн окупностЁ проекту, рокЁв;

Э √ економЁя бюджетних коштЁв, що виника╨ в результатЁ реалЁзацЁ© СЕП;

α √ частка економЁ© бюджетних коштЁв, що залиша╨ться в ФондЁ енергозбереження бюджетно© установи для виконання нових СЕП;

β √ частка економЁ© бюджетних коштЁв для матерЁального стимулювання персоналу за ефективне використання ПЕР;

γ √ частка економЁ© бюджетних коштЁв що поверта╨ться ╡нвестору

 

 

ОсновнЁ термЁни Ё визначення

Бюджетна установа (БУ) √ це орган, установа чи органЁзацЁя, визначена КонституцЁ╨ю Укра©ни, а також установа чи органЁзацЁя, створена у встановленому порядку органами державно© влади, органами влади Автономно© РеспублЁки Крим чи органами мЁсцевого самоврядування, яка повнЁстю утриму╨ться за рахунок державного чи мЁсцевих бюджетЁв.

Паливно-енергетичнЁ ресурси (ПЕР) √ теплова енергЁя у виглядЁ гарячо© води або пари, електрична енергЁя, природний газ, ЁншЁ види енергоносЁ©в, використанЁ для енергопостачання БУ. У даному документЁ в поняття ПЕР дода╨ться вода, що використову╨ться для водопостачання БУ.

Питоме споживання ПЕР √ обсяг споживання ПЕР вЁднесений до одиницЁ об▓╨му (площЁ) будЁвлЁ, однЁ╨© людини, одному градусу або однЁ╨© одиницЁ Ёншо© величини, яка вплива╨ на споживання ПЕР;

Базове споживання ПЕР - обсяг фактичного споживання ПЕР за попереднЁй впровадженню СЕП базовий перЁод (рЁк), зафЁксований для порЁвняння з величиною фактичного споживання ПЕР и визначення ©х економЁ© пЁсля реалЁзацЁ© СЕП.

Нормативне споживання ПЕР √ обсяг споживання ПЕР обчислений за затвердженою методикою, зокрема [1, 4].

ЕкономЁя ПЕР √ величина обумовлена як рЁзниця базового споживання ПЕР Ё фактичного споживання ПЕР пЁсля реалЁзацЁ© СЕП, приведених до порЁвнянних умов. РозрЁзняють очЁкувану Ё фактичну економЁю, що визначаються на пЁдставЁ спецЁальних методик для кожного конкретного ЕЗЗ, погоджених зЁ всЁма учасниками реалЁзацЁ© СЕП.

ЕнергозберЁгаючЁ заходи (ЕЗЗ) √ сукупнЁсть органЁзацЁйних дЁй, методичних Ё технЁчних засобЁв, спрямованих на пЁдвищення ефективностЁ використання Ё зниження питомого споживання ПЕР.

Самоокупний енергозберЁгаючий проект (СЕП) - одно або декЁлька ЕЗЗ, для яких визначенЁ об▓╨кти впровадження, джерела фЁнансування, послЁдовнЁсть Ё термЁн виконання. ВЁдмЁнною рисою СЕП ╨ те, що кошти, витраченЁ на його реалЁзацЁю, можуть бути повернутЁ через визначений промЁжок часу за рахунок зниження платежЁв за ПЕР. СЕП характеризу╨ться величиною капЁтальних вкладень, рЁчною економЁ╨ю ПЕР Ё вЁдповЁдних платежЁв, термЁном окупностЁ Ё термЁном дЁ©.

ПЁдрядник √ органЁзацЁя√виконавець СЕП.

ЕнергосервЁсна компанЁя (ЕСКО) - спецЁалЁзоване пЁдпри╨мство, яке використовуючи власнЁ Ё залученЁ кошти Ё гарантуючи запланований рЁвень економЁ© ПЕР, здЁйсню╨ розробку Ё реалЁзацЁю СЕП ⌠пЁд ключ■, монЁторинг фактично© економЁ© ПЕР Ё повернення залучених коштЁв.

МунЁципальна ЕСКО √ ЕСКО, яка ма╨ мунЁципальну форму власностЁ.

ТермЁн окупностЁ проекту (То) - перЁод часу, на протязЁ якого можуть бути повернутЁ фЁнансовЁ ресурси, витраченЁ на реалЁзацЁю СЕП.

ТермЁн дЁ© проекту (Тп) √ перЁод часу, на протязЁ якого дЁють умови договору енергоефективного пЁдряду. ТермЁн дЁ© проекту повинний бути не менше, нЁж термЁн його окупностЁ.

ДоговЁр енергоефективного пЁдряду √ договЁр, за яким одна сторона (виконавець - мунЁципальна ЕСКО, або Ёнша органЁзацЁя) бере на себе зобов'язання здЁйснити роботи з визначення, пЁдготовки Ё реалЁзацЁ© СЕП ⌠пЁд ключ■ Ё забезпечити гарантоване досягнення економЁ© ПЕР. ╡нша сторона (замовник √ БУ) вЁдшкодову╨ вартЁсть встановленого обладнання Ё виконаних робЁт за рахунок досягнуто© економЁ© коштЁв на оплату споживання ПЕР, а третя сторона (виконавчий орган мЁсцевого самоврядування чи державно© влади) гаранту╨ належне фЁнансування цих робЁт замовником.

МеханЁзм ⌠револьверного■ фЁнансування СЕП - це механЁзм багаторазового використання коштЁв, що зекономленЁ за рахунок зниження споживання ПЕР у результатЁ ранЁше реалЁзованих СЕП для виконання нових СЕП.