Введення

РеалЁзацЁя СЕП в бюджетнЁй сферЁ дозволя╨ економити значнЁ бюджетнЁ кошти, пЁдвищувати якЁсть енергопостачання та рЁвень комфортностЁ в будЁвлях, що да╨ пЁдстави розглядати енергозбереження в якостЁ прЁоритетного напрямку дЁяльностЁ органЁв мЁсцевого самоврядування Ё виконавчо© влади.

Однак на сьогоднЁ вЁдсутнЁ чЁтко сформульованЁ економЁчнЁ стимули впровадження СЕП. БюджетнЁ установи, якЁ не мають достатньо© кЁлькостЁ бюджетних коштЁв для впровадження енергозберЁгаючих проектЁв, змушенЁ залучати зовнЁшнЁ фЁнансовЁ ресурси. Однак, реалЁзуючи СЕП вони тим самим ставлять себе в жорсткЁ рамки щодо використання бюджетних коштЁв для оплати ПЕР в майбутньому. Як правило, бюджетнЁ установи не мають можливостЁ розпоряджатися зекономленими коштами. Незважаючи на те, що в результатЁ впровадження СЕП виника╨ економЁя бюджетних коштЁв, ця економЁя часто ⌠розчиня╨ться■ в мЁсцевому бюджетЁ, що не сприя╨ впровадженню наступних енергозберЁгаючих проектЁв.

ДанЁ методичнЁ матерЁали нацЁленЁ на впровадження механЁзму економЁчного стимулювання впровадження самоокупних енергозберЁгаючих проектЁв в бюджетних установах Ё створення при мЁсцевих органах державно© влади та мЁсцевого самоврядування (Автономна РеспублЁка Крим, область, район, мЁсто, район у мЁстЁ, селище, село) органЁзацЁйних систем, якЁ дозволяють реалЁзовувати цЁ принципи.

МеханЁзм економЁчного стимулювання базу╨ться на наступних Ёдеях и принципах:

Для реалЁзацЁ© запропонованого механЁзму необхЁдно вдосконалити органЁзацЁйну структуру мЁсцевих органЁв виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування в сферЁ енергозбереження шляхом створення мЁсцевих (Автономна РеспублЁка Крим, область, район, мЁсто, район у мЁстЁ, селище, село) систем економЁчного стимулювання енергозбереження, що включають мЁсцеву Спостережну раду з енергозбереження, НаглядовЁ ради ФондЁв енергозбереження в бюджетних установах Ё мЁсцеву (мунЁципальну) ЕСКО.

Ключова роль в цЁй системЁ належить мЁсцевЁй (мунЁципальнЁй) ЕСКО, котра викону╨ не тЁльки органЁзацЁйно-технЁчнЁ функцЁ© по реалЁзацЁ© запропонованого механЁзму, а ще й забезпечу╨ всЁ необхЁднЁ умови для залучення ЁнвестицЁй в реалЁзацЁю СЕП.

НеобхЁдним елементом мЁсцево© системи стимулювання енергозбереження ╨ монЁторинг споживання ПЕР Ё вЁдповЁдних платежЁв. Проведення монЁторингу створю╨ ЁнформацЁйну базу для розробки СЕП Ё розрахункЁв економЁ©, що досяга╨ться пЁсля впровадження СЕП. КрЁм того, органЁзацЁя монЁторингу сама по собЁ може забезпечувати зниження платежЁв за ПЕР за рахунок матерЁального стимулювання персоналу, корегування договорЁв на поставку ПЕР згЁдно з дЁючими нормативно-технЁчними матерЁалами, а також сво╨часного ремонту Ё технЁчного обслуговування Ёнженерного обладнання будЁвель.

ДанЁ матерЁали ╨ методичною основою для затвердження Положення щодо системи економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних органЁзацЁях на територЁ© конкретно© адмЁнЁстративно-територЁально© одиницЁ (Автономна РеспублЁка Крим, область, район, мЁсто, район у мЁстЁ, селище, село), котре повинно конкретизуватися, узгоджуватися Ё затверджуватися вЁдповЁдними мЁсцевими органами самоврядування Ё виконавчо© влади.

 

Типи, характеристики Ё форми розробки СЕП

Самоокупний енергозберЁгаючий проект (СЕП) - це одне або декЁлька ЕЗЗ для яких визначенЁ об▓╨кти впровадження, джерела фЁнансування, послЁдовнЁсть Ё термЁн виконання. ВЁдмЁнною рисою СЕП ╨ те, що кошти витраченЁ на його реалЁзацЁю можуть бути повернутЁ через визначений промЁжок часу за рахунок зниження платежЁв за ПЕР. СЕП характеризу╨ться величиною капЁтальних вкладень, рЁчною економЁ╨ю ПЕР Ё вЁдповЁдних платежЁв, термЁном окупностЁ Ё термЁном дЁ©.

СЕП у бюджетнЁй сферЁ можна роздЁлити на двЁ великЁ групи. До першо© групи вЁдносяться тЁ проекти, що знижують енергоспоживання безпосередньо в будЁвлях БУ. Характерними ЕЗЗ для проектЁв цЁ╨© групи ╨:

До друго© групи вЁдносяться тЁ проекти, що можуть знизити вартЁсть ПЕР для БУ, що поставляються, наприклад, комунальними ЕК. Характерними ЕЗЗ для проектЁв друго© групи ╨: модернЁзацЁя мЁсцевих котелень Ё теплових мереж; використання скидно© теплово© енергЁ© промислових пЁдпри╨мств для теплопостачання житлових районЁв; встановлення регульованого електроприводу на насосах систем водопостачання Ё цЁлий ряд Ёнших ЕЗЗ.

ДанЁ МетодичнЁ рекомендацЁ© стосуються СЕП першо© групи, тому що СЕП друго© групи вЁдносяться в бЁльшЁй мЁрЁ до сфери енергоефективностЁ комунальних ЕК, механЁзми стимулювання енергозбереження для яких будуть вЁдрЁзняться вЁд розглянутих у даному документЁ механЁзмЁв для БУ, хоча залучення комунальних ЕК у якостЁ ЁнвесторЁв завжди буде корисним для БУ Ё органЁв влади на мЁсцях, бо вирЁшу╨ мЁсцевЁ проблеми енергозбереження в комплексЁ (системно).

Загальна методика розрахунку очЁкуваних технЁко-економЁчних показникЁв СЕП приведена в Додатку 10. Наряду з загальною методикою для розрахункЁв рЁчно© економЁ© ПЕР необхЁдно використовувати спецЁальнЁ методики для кожного конкретного ЕЗЗ. ДеякЁ спецЁальнЁ методики приведенЁ в [5, 6].

СЕП розробля╨ться мЁсцевою (мунЁципальною) ЕСКО або Ёншою спецЁалЁзованою органЁзацЁ╨ю, яка ма╨ право на проведення енергетичних обстежень в бюджетнЁй сферЁ [7]. Результатом виконання енергетичного обстеження ╨ ТехнЁко-економЁчне об╢рунтування (ТЕО) СЕП , типова форма якого наведена в Додатку 9. ТЕО явля╨ собою невЁд`╨мну частину Договору енергоефективного пЁдряду (лЁзингу), на пЁдставЁ якого викону╨ться СЕП.