ЗабезпеченЁсть законодавчою та нормативно-правовою базою

Нормативно-правову основу скорочення енергоспоживання та впровадження механЁзмЁв економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетнЁй сферЁ складають Закон Укра©ни вЁд 01.07.1994 ╧74/94-ВР ⌠Про енергозбереження■, Указ Президента Укра©ни вЁд 16.06.1999 ╧662/99 "Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, органЁзацЁями та казенними пЁдпри╨мствами" та постанови КабЁнету МЁнЁстрЁв Укра©ни вЁд 15.07.1997 ╧786 "Про порядок нормування питомих витрат у суспЁльному виробництвЁ", вЁд 30.11.1999 ╧2183 "Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, органЁзацЁями та казенними пЁдпри╨мствами", вЁд 27.06.2000 ╧1040 ⌠Про невЁдкладнЁ заходи щодо виконання Комплексно© державно© програми енергозбереження Укра©ни■, ЁншЁ нормативно-правовЁ документи, у першу чергу, Комплексна державна програма енергозбереження Укра©ни, схвалена постановою КабЁнету МЁнЁстрЁв Укра©ни вЁд 05.02.1997 ╧148 та ДодатковЁ заходи щодо застосування механЁзму економЁчного стимулювання ощадливого споживання енергоресурсЁв Ё масового впровадження енергозберЁгаючих технологЁй та уточненЁ показники виконання Комплексно© державно© програми енергозбереження Укра©ни, схвалено© вищезгаданою постановою КабЁнету МЁнЁстрЁв Укра©ни вЁд 27.06.2000 ╧1040.

Особо важливими в цих документах ╨ факт наявностЁ вЁдповЁдно© державно© програми, де впровадження механЁзмЁв економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах визначено приоритетним напрямом державно© полЁтики, а також те, що МЁнЁстерству економЁки пЁд час розроблення показникЁв ЁнвестицЁйного роздЁлу Державно© програми економЁчного Ё соцЁального розвитку Укра©ни доручено передбачати включення до не© проектЁв, у тому числЁ ЁнновацЁйних, спрямованих на розв'язання проблем енергозбереження, а пЁд час розподЁлу державних централЁзованих капЁтальних вкладень планувати прЁоритетне видЁлення коштЁв на фЁнансування цих проектЁв.

До того ж, стаття 67 Закону Укра©ни вЁд 27.11.2003 ╧1344-IV ⌠Про Державний бюджет Укра©ни на 2004 рЁк■ дозволя╨ МЁнЁстерству фЁнансЁв Укра©ни надавати середньостроковЁ безвЁдсотковЁ позички на умовах повернення за рахунок коштЁв ╨диного казначейського рахунку мЁсцевим органам влади та самоврядування на фЁнансування ЁнвестицЁйних проектЁв, передбачених у бюджетЁ розвитку вЁдповЁдних бюджетЁв, що затвердженЁ вЁдповЁдними мЁсцевими радами. НеобхЁдно керуватися також статт╨ю 58 цього Закону про практику та порядок надання субвенцЁ© з державного бюджету мЁсцевим бюджетам на виконання ЁнвестицЁйних проектЁв на умовах спЁвфЁнансування з мЁсцевих бюджетЁв та розподЁл ©х за об'╨ктами на пЁдставЁ пропозицЁй народних депутатЁв Укра©ни.

ВЁдносини, що виникають у процесЁ складання, розгляду, затвердження, виконання Державного бюджету Укра©ни та мЁсцевих бюджетЁв, регулюються Бюджетним кодексом Укра©ни (Кодекс, Закон Укра©ни вЁд 21.06.2001 ╧2542-III ⌠Бюджетний Кодекс Укра©ни■). Стаття 76 цього Кодексу потребу╨, щоб додатковЁ матерЁали до проекту рЁшення про мЁсцевий бюджет перед його розглядом на сесЁ© Верховно© Ради Автономно© РеспублЁки Крим, вЁдповЁдно© ради, включали перелЁк ЁнвестицЁйних програм на наступний бюджетний перЁод та на наступнЁ три бюджетнЁ перЁоди.

ЗгЁдно зЁ статтею 105 Бюджетного кодексу субвенцЁ© з Державного бюджету Укра©ни на виконання ЁнвестицЁйних проектЁв надаються з Державного бюджету Укра©ни бюджету Автономно© РеспублЁки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мЁст Ки╨ва та Севастополя з ©х подальшим перерозподЁлом для бюджетЁв мЁсцевого самоврядування на засадах конкурентностЁ та передбачають фЁнансову участь бюджету отримувача субвенцЁ© у здЁйсненнЁ програми чи проекту. ОсновнЁ засади надання субвенцЁй визначаються окремим законом, порядок та умови ©х надання визначаються КабЁнетом МЁнЁстрЁв Укра©ни, а обсяг субвенцЁй на наступний бюджетний перЁод визнача╨ться законом про Державний бюджет Укра©ни. СубвенцЁ© на виконання ЁнвестицЁйних проектЁв можуть надаватися з одного мЁсцевого бюджету Ёншому на пЁдставЁ договору мЁж надавачем субвенцЁ© та ©© отримувачем (Стаття 107 Бюджетного кодексу).

У той же час, постЁйно дЁючий порядок залучення ЁнвестицЁй та використання коштЁв державного та мЁсцевого бюджетЁв на надання кредитЁв, пЁльгового погашення вЁдсоткЁв по кредитах, надання грантЁв на виконання СЕП прямо не описаний нЁ в Бюджетному КодексЁ Укра©ни, нЁ в якомусь Ёншому спецЁальному нормативному актЁ. Тому, для залучення коштЁв Державного бюджету для вирЁшення проблеми енергозбереження в бюджетнЁй сферЁ Укра©ни, наряду з можливостями, описаними вище, потрЁбно активЁзувати проведення додаткових заходЁв на державному рЁвнЁ, а саме:

  1. Постановою КабЁнету МЁнЁстрЁв Укра©ни затвердити правила та порядок економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, що потребують залучення коштЁв з державного та мЁсцевого бюджетЁв, у тому числЁ на умовах кредитування за вирахуванням погашення. Окремою постановою треба також затвердити порядок та правила отримання багаторЁчних бюджетних призначень на капЁтальнЁ ЁнвестицЁ© в проекти з енергозбереження (пункт 7 статтЁ 23 Бюджетного Кодексу передбача╨ багаторЁчнЁ бюджетнЁ призначення), обумовити правила та економЁчний порядок гарантування повернення ЁнвестицЁй за рахунок планових коштЁв бюджетних установ, державного та мЁсцевого бюджетЁв.
  2. Окремою Постановою КабЁнету МЁнЁстрЁв Укра©ни затвердити Правила та порядок залучення та використання коштЁв державного та мЁсцевого бюджетЁв на надання кредитЁв, субвенцЁй з державного бюджету мЁсцевим бюджетам на виконання ЁнвестицЁйних проектЁв на умовах спЁвфЁнансування з мЁсцевих бюджетЁв, пЁльгового погашення вЁдсоткЁв по кредитах та надання грантЁв для економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах.
  3. Внести вЁдповЁднЁ змЁни в Бюджетний Кодекс Укра©ни, закон Укра©ни ⌠Про мЁсцеве самоврядування в Укра©нЁ■, ЁншЁ, стосовно запровадження механЁзмЁв економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах.
  4. В ЗаконЁ Укра©ни Про Державний бюджет на кожен наступний рЁк (бюджетний перЁод), або в окремому законЁ передбачати видЁлення коштЁв на здЁйснення кредитування проектЁв з енергозбереження в межах певно© Державно© програми; порядок повернення та акумулювання кредитних коштЁв на якомусь спецЁальному рахунку в Державному казначействЁ.
  5. Зобов▓язати МЁнЁстерство фЁнансЁв Укра©ни передбачати на кожен наступний рЁк середньостроковЁ безвЁдсотковЁ позички на умовах повернення за рахунок коштЁв ╨диного казначейського рахунку мЁсцевим органам влади та самоврядування на фЁнансування ЁнвестицЁйних проектЁв, передбачених у бюджетЁ розвитку вЁдповЁдних бюджетЁв, що затвердженЁ вЁдповЁдними мЁсцевими радами.

 

ПрикЁнцевЁ положення

МеханЁзм та система економЁчного стимулювання енергозбереження, що розглядаються у даних методичних рекомендацЁях, у цЁлому забезпеченЁ нормативно-правовою базою, необхЁдною для розгортання робЁт з впровадження системи та механЁзму на мЁсцевому рЁвнЁ.

Загальна методика розрахунку очЁкувано© технЁко-економЁчно© ефективностЁ СЕП, ЁншЁ типовЁ форми та зразки документЁв, необхЁдних для створення мЁсько© системи економЁчного стимулювання енергозбереження, якЁ включають Ё Типову мЁсцеву (мунЁципальну) програму впровадження механЁзму економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, наведено у Додатках. ЦЁ документи у сукупностЁ складають пакет нормативно-правових документЁв, необхЁдних Ё достатнЁх для створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в БУ.

Практичне застосування даного механЁзму та системи в БУ конкретно© адмЁнЁстративно-територЁально© одиницЁ потребують розгляду та уточнення наведених матерЁалЁв та додаткЁв з урахуванням можливо© мЁсцево© специфЁки, Ё подальшим затвердженням уточнених документЁв вЁдповЁдними органами виконавчо© влади та/або мЁсцевого самоврядування.

 

Джерела

1. Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсЁв у суспЁльному виробництвЁ. Постанова КабЁнету мЁнЁстрЁв Укра©ни вЁд 15 липня 1997 р. ╧ 786.

2. МЁжгалузевЁ норми споживання електрично© та теплово© енергЁ© для установ Ё органЁзацЁй бюджетно© сфери Укра©ни. Затверджено наказом Державного комЁтету Укра©ни з енергозбереження 25.10.99 ╧ 91. Заре╨стровано в МЁнЁстерствЁ юстицЁ© Укра©ни 17 березня 2000 р. за ╧ 175/4396.

3. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация.

4. МЁжгалузевЁ норми витрат палива для опалювальних котлЁв, якЁ експлуатуються в Укра©нЁ. Затверджено Наказом Державного комЁтету Укра©ни з енергозбереження вЁд 7.05.01 ╧ 46.

5. Методика Ё програмне забезпечення для оцЁнки прогнозно© економЁ© теплово© енергЁ© за рахунок регулювання теплоспоживання будЁвель. НЁкЁтЁн ╙.╙., КуркЁн С.╡. Проблеми загально© енергетики ╧ 8, 2000 р., с. 48-54.

6. ЗвЁт НДР ╧ 48/98 вЁд 12.06.98 р. ⌠Розробка показникЁв економЁчно© ефективностЁ енергозберЁгаючих заходЁв■, Державний комЁтет Укра©ни з енергозбереження, Ки©в-2000.

7. ⌠Щодо тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестацЁ© спецЁалЁзованих органЁзацЁй на право його проведення■. Наказ Державного КомЁтету Укра©ни з енергозбереження ╧ 49 вЁд 12.05.97. Заре╨стровано в МЁнЁстерствЁ ЮстицЁ© Укра©ни 2 вересня 1997 р. за ╧ 375/2179.

8. Наказ Державного комЁтету Укра©ни з енергозбереження та МЁнЁстерства економЁки Укра©ни вЁд 21.06.2000 ╧47/127 ⌠Про затвердження Положення про матерЁальне стимулювання колективЁв Ё окремих працЁвникЁв пЁдпри╨мств, органЁзацЁй та установ за економЁю паливно-енергетичних ресурсЁв у суспЁльному виробництвЁ■.