Мета та форми створення мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО 

МЁсцева (мунЁципальна) ЕСКО створю╨ться з метою:

МЁсцева (мунЁципальна) ЕСКО з часом по мЁрЁ свого становлення може виконувати також Ё ЁншЁ функцЁ©, зокрема пЁдрядчика Ё/або Ёнвестора.

ОрганЁзацЁйно-правова форма и форма власностЁ мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО визнача╨ться мЁсцевими органами самоврядування Ё виконавчо© влади. По сутЁ, мЁсцева (мунЁципальна) ЕСКО ╨ посередником мЁж органами мЁсцевого самоврядування, виконавчо© влади, бюджетними органЁзацЁями з одного боку Ё Ёнвесторами та пЁдрядчиками с Ёншого.

НайбЁльш ефективною формою власностЁ мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО ╨ акцЁонерне товариство з участю держави, мЁсцевих органЁв самоврядування, ЁнвесторЁв, трудового колективу й Ёнших органЁзацЁй Ё пЁдпри╨мств, зацЁкавлених в реалЁзацЁ© СЕП (Приклад Статуту и Установчого договору мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО наданий в Додатках 5, 6).

 

Система управлЁння енергозбереженням в бюджетних установах

УправлЁння енергозбереженням в адмЁнЁстративно-територЁальних одиницях (Автономна РеспублЁка Крим, область, район, мЁсто, район у мЁстЁ, селище, село) здЁйсню╨ться вЁдповЁдними органами мЁсцевого самоврядування Ё виконавчо© влади.

З метою забезпечення функцЁонування економЁчного механЁзму стимулювання енергозбереження рЁшенням сесЁ© мЁсцево© ради (органа виконавчо© влади вЁдповЁдного рЁвня) створюються наступнЁ органЁзацЁйнЁ структури управлЁння:

МЁсцева Спостережна рада з енергозбереження (далЁ √ Спостережна рада) створю╨ться рЁшенням виконавчого комЁтету мЁсцево© ради (вЁдповЁдного органу виконавчо© влади). До складу Спостережно© ради входять ©© голова (заступник мЁського голови чи мЁсцево© державно© адмЁнЁстрацЁ©), перший заступник голови, вЁдповЁдальний секретар та члени ради. До складу Спостережно© ради повиннЁ входити представники бюджетних установ, комунальних пЁдпри╨мств, енергопостачальних компанЁй та територЁально© громади.

У сво©й дЁяльностЁ Спостережна рада керу╨ться чинним законодавством Укра©ни, Положенням про мЁсцеву (мунЁципальну) систему економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, затвердженим рЁшенням сесЁ© мЁсько© ради (органом виконавчо© влади), а також Положенням про мЁсцеву Спостережну раду з енергозбереження (Додаток 2).

Спостережна рада викону╨ наступнЁ основнЁ функцЁ©:

Для виконання обов▓язкЁв СпостережнЁй радЁ нада╨ться право погоджувати видатки, якЁ здЁйсню╨ виконавчий орган мЁсцево© ради (або мЁсцево© виконавчо© влади) на використання коштЁв мЁсцевого бюджету та коштЁв спецЁального накопичувального рахунку (мЁсцевого фонду енергозбереження) для фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв, якЁ передбаченЁ мЁсцевою програмою розвитку.

Наглядова рада фонду енергозбереження бюджетно© установи (далЁ √ Наглядова рада) ╨ консультативно-дорадчим органом, який утворю╨ться за наказом керЁвника БУ на виконання рЁшень виконавчих органЁв мЁсцево© ради (мЁсцево© виконавчо© влади) з енергозбереження. Наглядова рада створю╨ться з метою забезпечення ефективного управлЁння фондом енергозбереження БУ.

Наглядова рада у сво©й дЁяльностЁ керу╨ться чинним законодавством Укра©ни, статутом установи, рЁшеннями мЁсцево© ради (мЁсцево© виконавчо© влади), рЁшеннями та розпорядженнями ©х виконавчих органЁв, Положенням про мЁську (мунЁципальну) систему економЁчного стимулювання енергозбереження в БУ, що затверджене рЁшенням сесЁ© мЁсько© ради (мЁсцево© виконавчо© влади), Положенням про фонд енергозбереження бюджетно© установи та Положенням про Наглядову раду Фонду енергозбереження бюджетно© установи.

Наглядова рада ╨ пЁдзвЁтною Ё пЁдконтрольною мЁсцевЁй СпостережнЁй радЁ з енергозбереження в межах, обумовлених Положенням про мЁсцеву (мунЁципальну) систему економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах та Положенням про фонд енергозбереження бюджетно© установи. ОсновнЁ завдання Наглядово© ради викладенЁ у Додатку 4.

 

МонЁторинг споживання паливно-енергетичних ресурсЁв в бюджетних установах

МонЁторинг споживання паливно-енергетичних ресурсЁв - це систематичний контроль и аналЁз обсягЁв споживання ПЕР Ё вЁдповЁдних платежЁв за спожитЁ ПЕР окремо по кожнЁй БУ. ВЁн ╨ складовою частиною мЁсцево© системи економЁчного стимулювання енергозбереження .

МонЁторинг базу╨ться на щомЁсячних даних, що знЁмаються з приладЁв облЁку споживання ПЕР (електро-, водо-, газо-, теплолЁчильникЁв), даних про платежЁ за ПЕР, середньомЁсячних температурах повЁтря зовнЁ Ё в примЁщеннЁ, будЁвельних характеристиках споруд, даних про кЁлькЁсть людей в будЁвлЁ, кЁлькостЁ робочих днЁв й Ёнших даних, котрЁ впливають на рЁвень споживання ПЕР.

ВЁдсутнЁсть деяких приладЁв облЁку не ╨ перешкодою для органЁзацЁ© Ё проведення монЁторингу. Навпаки, ефективнЁсть монЁторингу в цьому випадку зроста╨ в силу наявностЁ певного суб▓╨ктивЁзму при оплатЁ за енергоносЁ© та комунальнЁ послуги.

МонЁторинг споживання паливно-енергетичних ресурсЁв в бюджетних установах повинен включати порЁвняння:

МонЁторинг повинен здЁйснюватись як в натуральних так и грошових показниках.

С точки зору розглянутого вище економЁчного механЁзму стимулювання впровадження СЕП монЁторинг необхЁдний для визначення базового Ё фактичного енергоспоживання й досягнуто© економЁ©.

ОкрЁм цього, монЁторинг ма╨ Ё самостЁйне економЁчне значення, оскЁльки сприя╨ економЁ© ПЕР за рахунок безвитратних Ё маловитратних органЁзацЁйно-технЁчних засобЁв (матерЁальне стимулювання персоналу, уточнення договорЁв з ЕК на основЁ Ёснуючо© нормативно-технЁчно© документацЁ©, забезпечення економних режимЁв споживання ПЕР в будЁвлях, оперативного виявлення недолЁкЁв в роботЁ Ёнженерного обладнання будЁвель Ё ©х сво╨часного ремонтно-технЁчного обслуговування).

Обсяги Ё методика монЁторингу споживання ПЕР, а також вЁдповЁдальнЁ за його проведення визначаються мЁсцевою Спостережною радою з енергозбереження.

 

Порядок матерЁального стимулювання колективЁв

 МатерЁальне стимулювання за ефективне використання енергоресурсЁв здЁйсню╨ться вЁдповЁдно [8] шляхом премЁювання трудових колективЁв Ё окремих працЁвникЁв пЁдпри╨мств, органЁзацЁй та установ у межах установлено© в договорЁ енергоефективного пЁдряду (лЁзингу) частки вартостЁ зекономлених енергоносЁ©в.

ЕкономЁя енергоносЁ©в розрахову╨ться вЁдповЁдно до приведено© вище процедури визначення базового споживання, фЁксацЁ© и начислення економЁ© ПЕР.

ПЁдставою для матерЁального стимулювання трудових колективЁв Ё окремих працЁвникЁв установи (пЁдпри╨мства) ╨ розрахунок вартостЁ зекономлених енергоносЁ©в, оформлений у виглядЁ акту фЁксацЁ© економЁ©, досягнуто© внаслЁдок реалЁзацЁ© СЕП (Додаток 11). Розрахунок проводиться за даними бухгалтерсько© звЁтностЁ з використанням даних комерцЁйного облЁку споживання ПЕР в БУ.

При наявностЁ заплановано© економЁ© ПЕР матерЁальне стимулювання працЁвникЁв БУ ╨ обов▓язковим. Частка економЁ©, що направля╨ться на матерЁальне стимулювання працЁвникЁв визнача╨ться керЁвником БУ з урахуванням сум, яки необхЁдно повернути Ёнвесторам та направити на новЁ СЕП. РозподЁл досягнуто© економЁ© затверджу╨ться Спостережною радою.

До 15 вЁдсоткЁв коштЁв, якЁ належать БУ на матерЁальне стимулювання за економЁю енергоносЁ©в, можуть бути направленЁ керЁвником установи на премЁювання працЁвникЁв апарату управлЁння за проведення органЁзацЁйно-технЁчних заходЁв, якЁ сприяли зниженню енерго╨мностЁ продукцЁ© Ё втрат енергоносЁ©в.