ДОДАТОК 9. ТехнЁко-економЁчне об╢рунтування самоокупного енергозберЁгаючого проекту

Узгоджено

 

Затверджую

КерЁвник Бюджетно© органЁзацЁ©

 

Голова

Спостережно© ради

МЁста (району)

⌠____■ _____________ 200_ р.

 

⌠____■ _____________ 200_ р.

ТЕХН╡КО-ЕКОНОМ╡ЧНЕ ОБ╔РУНТУВАННЯ

самоокупного енергозберЁгаючого проекту

1.Назва проекту

2.Назва об▓╨кту

3.Адреса об▓╨кту

4.Стислий опис об▓╨кту (рЁк побудови, об▓╨м, площа будЁвлЁ, стисла характеристика Ё недолЁки систем енергопостачання, пов▓язанЁ з СЕП, що плану╨ться)

5. ТехнЁчна суть проекту (не бЁльш 200 слЁв)

6. Витрати на реалЁзацЁю проекту, в тому числЁ на проектнЁ, монтажнЁ, пусконалагоджувальнЁ роботи Ё обладнання (додати розрахунки, кошториси, комерцЁйнЁ пропозицЁ© фЁрм-постачальникЁв).

7. РЁчна економЁя ПЕР (додати розрахунок)

8. ╡мовЁрна кредитна ставка залучення ЁнвестицЁй

9. ТермЁн окупностЁ проекту (додати розрахунок)

10. СоцЁальнЁ наслЁдки проекту

11. П.╡.Б., посада, тел., факс, е-mail розробника проекту

12. П.╡.Б., посада, тел., факс, е-mail представника бюджетно© органЁзацЁ©

Представник

органЁзацЁ©-розробника

СЕП

Представник

бюджетно© органЁзацЁ©

ПЁдпис, дата

ПЁдпис, дата

 

ДОДАТОК 10. Загальна методика розрахунку очЁкувано© технЁко-економЁчно© ефективностЁ самоокупного енергозберЁгаючого проекту

 ТехнЁко-економЁчна ефективнЁсть СЕП характеризу╨ться наступними основними показниками:

Якщо рЁчнЁ витрати за ПЕР (С) постЁйнЁ, а капЁтальнЁ витрати за проектом (К) реалЁзуються одноразово, то технЁко-економЁчну ефективнЁсть (З) СЕП можна проЁлюструвати графЁком (рис. Д1), по осЁ абсцис якого вЁдкладений час (t ), а по осЁ ординат √ сумарнЁ витрати

З = К+Сt ,

якЁ мЁстять у собЁ як витрати на оплату ПЕР, так Ё капЁтальнЁ витрати на реалЁзацЁю СЕП.

Розглянемо ситуацЁю на момент ухвалення рЁшення щодо реалЁзацЁ© СЕП (t =0). Якщо СЕП не буде реалЁзований (лЁнЁя 0), то капЁтальнЁ витрати вЁдсутнЁ (К0 = 0), а значний нахил лЁнЁ© 0 характеризу╨ високЁ витрати на оплату ПЕР. Якщо проект буде реалЁзовано (лЁнЁя 1), то в початковий момент часу виникнуть капЁтальнЁ витрати К1, а зменшення кута нахилу лЁнЁ© 1, характеризу╨ зниження витрат на оплату ПЕР (С1 < С0).

ТермЁн окупностЁ капЁтальних витрат характеризу╨ться абсцисою точки перетину лЁнЁй 0 Ё 1:

а економЁя, що досяга╨ться в результатЁ виконання СЕП в момент часу Тп, визнача╨ться виразом

Э= Тп01) √ К1,

 

Рис. Д1. Показники технЁко-економЁчно© ефективностЁ СЕП

де враховано, що:

З0(τ)=С0τ,             (1)

З1(τ)=С1τ+К1         (2)

Т01/(С01)         (3)

К1001)         (4)

Э=З0п)-З1п) = С0Тп1Тп1 = С00+ΔТ)-С10+ΔТ)-К =С0Т00ΔТ-С1Т01ΔТ-К = Т001)+ΔТ(С01)-К=

 =ΔТ(С01)         (5)

Тп01) = (Т0+ΔТ)(С01) = Т001)+ΔТ(С01) = К+Э             (6)

 

ДОДАТОК 11. Типова форма акта фЁксацЁ© економЁ©, досягнуто© внаслЁдок реалЁзацЁ© СЕП

Узгоджено

 

Затверджую

КерЁвник Бюджетно© органЁзацЁ©

 

Голова

Спостережно© ради

МЁста (району)

⌠____■ _____________ 200_ р.

 

⌠____■ _____________ 200_ р.

АКТ ╧________

фЁксацЁ© економЁ©, досягнуто© внаслЁдок реалЁзацЁ©

самоокупного енергозберЁгаючого проекту

Назва проекту ____________________________________________________________________

Назва Ё номер договору енергоефективного пЁдряду _____________________________________

Назва об▓╨кту _____________________________________________________________________

Адреса об▓╨кту ____________________________________________________________________

Стислий опис робЁт, якЁ виконанЁ по проекту ___________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Ми, що пЁдписалися нижче:

Представник бюджетно© органЁзацЁ© в особЁ ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Представник Виконавчого КомЁтету МЁсько© (районно©) Ради в особЁ _______________________

_________________________________________________________________________________

 Представник ПЁдрядника (╡нвестора) в особЁ ___________________________________________

_________________________________________________________________________________

 склали цей акт про те, що в результатЁ впровадження самоокупного

  енергозберЁгаючого проекту________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

в перЁод з ⌠___■ ___________ 200__ року по ⌠____■ ___________ 200__ року досягнута фактична рЁчна економЁя (вказати вид ПЕР: теплова енергЁя, електрична енергЁя, природний газ, мазут, вугЁлля, Ёнше) в розмЁрЁ _____________ (Гкал, м3, тонн або кВт*ч), що склада╨ в грошовому вираженнЁ ___________________ гривень (розрахунок дода╨ться)

 

Представник

Головний бухгалтер

Представник

ПЁдрядника (╡нвестора)

Бюджетно© органЁзацЁ©

Виконкому

____________________

____________________

____________________