ДОДАТОК 8. Типова форма договору фЁнансового лЁзингу

 ╡нновацЁйний договЁр, який передбача╨ застосування фЁнансового лЁзингу

м. ____________ "___"___________ 199_ р.

_____________________________________________________________________________,  

(повна назва регЁонального вЁддЁлення ДержЁннофонду)

що в подальшому Ёмену╨ться "╡нвестор", в особЁ голови вЁддЁлення _________________________________, який дЁ╨ на пЁдставЁ Положення, з однЁ╨© сторони,                                                                 (прЁзвище, Ём'я та по батьковЁ)

_______________________________, що в подальшому Ёмену╨ться ЛЁзингодавець", в особЁ

                        (повна назва лЁзингодавця)

"_______________________________, який дЁ╨ на пЁдставЁ Статуту, з друго© сторони, та

                        (прЁзвище, Ём'я та по батьковЁ)

______________________________, що в подальшому Ёмену╨ться "ПЁдпри╨мство", в особЁ

                        (повна назва пЁдпри╨мства)

_______________________________, який дЁ╨ на пЁдставЁ Статуту, з третьо© сторони, в

                    (прЁзвище, Ём'я та по батьковЁ)

подальшому - Сторони, з метою виконання ЁнновацЁйного проекту "__________________",

                                                                                                (повна назва проекту)

(далЁ - Проекту), керуючись законами Укра©ни "Про основи державно© полЁтики у сферЁ науково-технЁчно© дЁяльностЁ", "Про ЁнвестицЁйну дЁяльнЁсть" та "Про лЁзинг", а також Ёншими нормативними актами чинного законодавства Укра©ни, уклали цей ЁнновацЁйний договЁр (далЁ - ДоговЁр) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Предметом Договору ╨ здЁйснення вищезазначеного Проекту з впровадження нових технологЁй та створення на ©х основЁ виробництва конкурентоспроможно© продукцЁ© або надання послуг, внаслЁдок чого ПЁдпри╨мством досяга╨ться позитивний науково-технЁчний, економЁчний та соцЁальний ефект.

1.2. Загальна вартЁсть Проекту становить ________ (____________________________) грн.

                                                                                                                                                   (сума прописом)

1.3. З метою успЁшного виконання Проекту сторони об'╨днують свЁй фЁнансовий, виробничий та науковий потенцЁал, а саме:

1.3.1. ╡нвестор - нада╨ ЛЁзингодавцю на умовах зворотно© безвЁдсотково© позики кошти для проведення ним матерЁально-технЁчного забезпечення реалЁзацЁ© Проекту.

1.3.2. ЛЁзингодавець - за рахунок одержаних вЁд ╡нвестора коштЁв придбава╨ необхЁдне для реалЁзацЁ© Проекту майно та переда╨ його на умовах фЁнансового лЁзингу в користування ПЁдпри╨мству.

1.3.3. ПЁдпри╨мство - викону╨ передбаченЁ календарним планом виконання Проекту роботи, досяга╨ обсягЁв виробництва, обумовлених в описЁ та характеристиках ЁнновацЁйно© продукцЁ© Проекту, економЁчного та соцЁального ефекту, створю╨ необхЁднЁ для проведення ЛЁзингодавцем матерЁально-технЁчного забезпечення реалЁзацЁ© Проекту умови та поверта╨ кошти згЁдно з умовами даного Договору.

1.4. НауковЁ, технЁчнЁ, економЁчнЁ та ЁншЁ характеристики Проекту мЁстяться у описЁ та характеристиках ЁнновацЁйно© продукцЁ©.

1.5. Строки виконання Проекту:

початок "___" _____________ 199_ р.

кЁнець "___" _____________ 199_ р.

 2. Зобов'язання сторЁн

2.1. ╡нвестор зобов'язу╨ться:

2.1.1. ВидЁлити на реалЁзацЁю Проекту цЁльову безвЁдсоткову позику в розмЁрЁ _________ (__________________) грн.

                                                                                                                                                                                                                    (сума прописом)

2.1.2. Перераховувати ЛЁзингодавцю кошти в обумовленЁ в календарному планЁ строки.

2.2. ЛЁзингодавець зобов'язу╨ться:

2.2.1. За рахунок одержаних вЁд ╡нвестора коштЁв придбати згЁдно з кошторисом витрат по Проекту Майно у вЁдповЁдностЁ до поданого ПЁдпри╨мством "Замовлення на обладнання".

2.2.2. На умовах, визначених Договором лЁзингу:

- передати Майно у виключне користування ПЁдпри╨мству;

- забезпечувати Ёнтереси ╡нвестора по реалЁзацЁ© ЁнновацЁйного проекту шляхом здЁйснення контролю за збереженням та цЁльовим використанням Майна;

- згЁдно з умовами цього Договору повернути ╡нвестору кошти, наданЁ на придбання Майна.

2.3. ПЁдпри╨мство зобов'язу╨ться:

2.3.1. РеалЁзувати Проект згЁдно з календарним планом та досягти очЁкуваного економЁчного та соцЁального ефекту, визначеного описом та характеристиками ЁнновацЁйно© продукцЁ© Проекту.

2.3.2. Укласти договЁр страхування та використовувати Майно, отримане в користування, виключно на виконання Проекту, а також забезпечити ЛЁзингодавцю необхЁднЁ умови для здЁйснення контролю за використанням Майна.

2.3.3. Надавати:

- ╡нвестору - до 20 числа мЁсяця нового кварталу технЁчний Ё фЁнансовий звЁти (баланс, звЁт про фЁнансовЁ результати та звЁт про фЁнансово-майновий стан) та Ёншу ЁнформацЁю про результати впровадження Проекту;

- ЛЁзингодавцю - ЁнформацЁю про використання та збереження Майна.

2.3.4. Надавати на вимогу ЛЁзингодавця, ╡нвестора або уповноважених ними осЁб Ёншу ЁнформацЁю, в тому числЁ конфЁденцЁйну, яка стосу╨ться виконання Проекту та умов цього Договору.

2.3.5. У разЁ проведення ╡нвестором перевЁрки економЁчного стану ПЁдпри╨мства - надавати за вимогою уповноважених спецЁалЁстЁв всЁ необхЁднЁ матерЁали та ЁнформацЁю.

2.3.6. В публЁкацЁях або в публЁчних виступах по радЁо чи телебаченню вказувати, що впровадження технологЁй, якЁ ╨ предметом Проекту, здЁйсню╨ться за фЁнансово© пЁдтримки мЁсцево© виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування.

2.3.7. Повернути ЛЁзингодавцю кошти згЁдно з умовами Договору лЁзингу.

2.3.8. За чотирнадцять днЁв до завершення Проекту √ надати ╡нвестору звЁт про виконання Проекту Ё досягнення економЁчного та соцЁального ефекту, визначеного описом та характеристиками ЁнновацЁйно© продукцЁ© Проекту.

2.3.9. Виконувати розпорядження ╡нвестора та ЛЁзингодавця, якЁ надходять йому в письмовЁй формЁ та стосуються умов цього Договору.

2.3.10. В разЁ необхЁдностЁ - здЁйснити фЁнансування проекту в розмЁрЁ _____________ грн.

                                                                                            (сума прописом)

З. Права сторЁн

3.1. ╡нвестор ма╨ право:

3.1.1. Мати доступ до ЁнформацЁ© ПЁдпри╨мства та ЛЁзингодавця, в тому числЁ конфЁденцЁйно©, що ма╨ вЁдношення до Проекту та до умов цього Договору.

3.1.2. ЗбЁльшити розмЁр позики або змЁнити строки повернення коштЁв за клопотанням ПЁдпри╨мства та/або ЛЁзингодавця, якщо пЁд час виконання Проекту з'ясу╨ться, що внаслЁдок ЁнфляцЁ© (або за Ёнших об'╨ктивних причин) обсяг наданих ╡нвестором коштЁв ╨ недостатнЁм для реалЁзацЁ© ЁнновацЁйного Проекту.

3.1.3. У випадку виконання ПЁдпри╨мством усЁх зобов'язань за цим Договором Ё за умови збереження актуальностЁ продовження Проекту - реЁнвестувати кошти на розширення виробництва продукцЁ©.

3.1.4. Надавати ПЁдпри╨мству та ЛЁзингодавцю у письмовЁй формЁ будь-якЁ розпорядження, що зобов'язують ©х до виконання умов цього Договору.

3.2. ЛЁзингодавець ма╨ право:

3.2.1. Мати доступ до ЁнформацЁ© ПЁдпри╨мства, в тому числЁ конфЁденцЁйно©, що ма╨ вЁдношення до Проекту та умов даного Договору.

3.2.2. Провадити перевЁрку використання та збереження Майна - як документальну, так Ё за мЁсцем його розташування, а також залучати з цЁ╨ю метою необхЁдних спецЁалЁстЁв.

3.2.3. Надавати ПЁдпри╨мству у письмовЁй формЁ розпорядження, що зобов'язують його до виконання умов цього Договору.

3.3. ПЁдпри╨мство ма╨ право:

3.3.1. На отримання матерЁально-технЁчного забезпечення реалЁзацЁ© ЁнновацЁйного Проекту згЁдно з умовами цього Договору.

3.3.2. На пЁдтримку Проекту з боку ╡нвестора.

 4. Порядок надання пЁдпри╨мству майна в лЁзинг

4.1. Кошти, що видЁляються ╡нвестором на придбання Майна, перераховуються ЛЁзингодавцю.

4.2. ЛЁзингодавець:

а) за рахунок наданих ╡нвестором коштЁв Ё на пЁдставЁ наданого ПЁдпри╨мством "Замовлення на обладнання" придбава╨ необхЁдне для реалЁзацЁ© Проекту Майно;

б) згЁдно укладеного мЁж ЛЁзингодавцем та ПЁдпри╨мством Договору лЁзингу переда╨ придбане Майно в користування ПЁдпри╨мству на умовах фЁнансового лЁзингу (оренди).

 5. Повернення коштЁв

5.1. Повернення ╡нвестору коштЁв, наданих у виглядЁ позики на придбання Майна, здЁйсню╨ться ЛЁзингодавцем згЁдно з планом повернення коштЁв за рахунок:

а) суми сплачених ПЁдпри╨мством лЁзингових платежЁв, розмЁр та термЁни сплати яких визначаються Договором лЁзингу;

б) коштЁв, отриманих в результатЁ викупу ПЁдпри╨мством Майна.

5.2. Строк повернення ЛЁзингодавцем коштЁв ╡нвестору - "___" ____________ 199_ р.

6. ГарантЁ© повернення коштЁв

6.1. ГарантЁ╨ю повернення коштЁв, наданих ╡нвестором на придбання Майна, ╨ право власностЁ ЛЁзингодавця на дане Майно.

 7. ВЁдповЁдальнЁсть сторЁн

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть вЁдповЁдальнЁсть згЁдно з чинним законодавством Укра©ни.

 8. Припинення дЁ© Договору

8.1. ДЁя Договору припиня╨ться пЁсля виконання сторонами умов Договору або за вза╨мною згодою сторЁн.

8.2. ДЁя Договору достроково припиня╨ться за умови реалЁзацЁ© ПЁдпри╨мством Проекту та повернення ЛЁзингодавцем всЁх видЁлених ╡нвестором на реалЁзацЁю Проекту коштЁв.

8.3. ДЁя Договору може достроково припинитись на вимогу однЁ╨© Ёз сторЁн у випадку невиконання або неналежного виконання сторонами умов Договору, про що уклада╨ться окрема угода.

 9. ╡ншЁ умови

9.1. ВсЁ повЁдомлення сторЁн про намЁри переглянути умови Договору здЁйснюються в письмовЁй формЁ та оформлюються додатковими угодами, якЁ пЁсля ©х укладення ╨ невЁд'╨мною частиною Договору.

9.2. ТермЁн надання сторонами вЁдповЁдей на розпорядження, повЁдомлення та звернення яко©-небудь зЁ сторЁн, не повинен перевищувати десяти календарних днЁв з дня ©х одержання.

9.3. Питання, не врегульованЁ даним Договором, врегульовуються чинним законодавством Укра©ни.

 10. КомерцЁйна та╨мниця

10.1. Сторони дЁйшли згоди, що об'╨кти Ёнтелектуально© та промислово© власностЁ, якЁ використовуються у ПроектЁ або створюються пЁд час його реалЁзацЁ©, ╨ комерцЁйною та╨мницею Ё розголошенню не пЁдлягають.

10.2. За розголошення ЁнформацЁ©, що ╨ комерцЁйною та╨мницею, сторони несуть вЁдповЁдальнЁсть згЁдно з вимогами чинного законодавства.

 11. Форс-мажор

11.1. До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборно© сили або подЁ© надзвичайного характеру, такЁ як вЁйна, пожежа, повЁнь, землетрус; забороннЁ заходи органЁв законодавчо© та/або виконавчо© влади, що виникли пЁсля укладення цього Договору та якЁ сторони не могли передбачити або запобЁгти ©м прийнятними заходами, якщо цЁ обставини безпосередньо вплинули на виконання сторонами сво©х зобов'язань за даним Договором або у зв'язку з ним.

В цьому випадку термЁн виконання зобов'язань переноситься вЁдповЁдно до термЁну дЁ© зазначених обставин, про що уклада╨ться вЁдповЁдна угода.

11.2. У разЁ виникнення зазначених у п.11.1 обставин, заЁнтересована сторона протягом п'ятнадцяти календарних днЁв письмово сповЁща╨ ЁншЁ сторони про виникнення таких обставин, а сторони разом дають спЁльну оцЁнку ©х впливу на реалЁзацЁю Проекту. Якщо сторони не сповЁстили у зазначений термЁн про виникнення обставин непереборно© сили або подЁй надзвичайного характеру, то вони у подальшому не мають права посилатися на вказанЁ обставини як такЁ, що звЁльняють ©х вЁд зобов'язань.

11.З. Якщо форс-мажорнЁ обставини продовжуються понад 3 мЁсяцЁ, сторони можуть прийняти рЁшення про припинення дЁ© цього Договору та створити комЁсЁю з питань повернення коштЁв ╡нвестору, подальшо© долЁ майна Ё продукцЁ©, якЁ були придбанЁ або створенЁ в результатЁ впровадження Проекту.

12. ВирЁшення спЁрних питань

12.1. ВсЁ можливЁ спЁрнЁ питання, що виникли пЁд час дЁ© цього Договору та в зв'язку з ним, сторони намагатимуться вирЁшувати за домовленЁстю, шляхом переговорЁв.

12.2. Якщо сторони не зможуть досягти згоди, то для розгляду спЁрних питань заЁнтересована сторона зверта╨ться до суду.

 1З. ЗаключнЁ положення

13.1. ДоговЁр набува╨ чинностЁ з моменту його пЁдписання сторонами.

13.2. Сторони зобов'язанЁ вчасно повЁдомляти одна одну про змЁни ©х юридичних адрес та мЁсцезнаходження, поштових та банкЁвських реквЁзитЁв, номерЁв телефонЁв Ё телефаксЁв, установчих документЁв, посадових осЁб сторЁн Договору, змЁну форми власностЁ, а також про всЁ ЁншЁ змЁни, якЁ здатнЁ вплинути на реалЁзацЁю Проекту та виконання зобов'язань за цим Договором.

13.3. ДоговЁр складено у 3-х примЁрниках, якЁ мають однакову юридичну силу, по одному примЁрнику для ╡нвестора, ЛЁзингодавця та ПЁдпри╨мства.

 13.4. ВсЁ додатки та доповнення до даного Договору ╨ його невЁд'╨мною частиною.

 

РеквЁзити Ё пЁдписи сторЁн:

╡нвестор

ЛЁзингодавець

ПЁдпри╨мство

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________