ДОДАТОК 7. Типова форма договору енергоефективного пЁдряду

ДОГОВ╡Р ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО П╡ДРЯДУ ╧___

м._________________                                                                 "____" ___________ 200_ р.

1. СТОРОНИ

ЗАМОВНИК: Бюджетна установа________________________________________________ _____________________________________________________________________________,

в особЁ _________________________________, що дЁ╨ на пЁдставЁ _____________________,

П╡ДРЯДНИК: ЕнергосервЁсна компанЁя ___________________________________________,

в особЁ _________________________________, що дЁ╨ на пЁдставЁ ____________________,

та ВИКОНАВЧИЙ КОМ╡ТЕТ М╡СЬКО╞ РАДИ м. __________________________________,

в особЁ _________________________________, що дЁ╨ на пЁдставЁ _____________________,

уклали даний ДоговЁр про наступне:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.ЗАМОВНИК доруча╨, а П╡ДРЯДНИК зобов'язу╨ться на власний ризик виконати роботу________________________________________________________________________

                (розробка та запровадження енергозберЁгаючих заходЁв ⌠пЁд ключ■, проведення енергетичних обстежень,

_____________________________________________________________________________

                                виконання проектно-конструкторських робЁт, закупЁвля, доставка, монтаж та

_____________________________________________________________________________

                                            введення в експлуатацЁю енергоефективного обладнання та матерЁалЁв,

_____________________________________________________________________________

                                оснащення пЁдпри╨мства засобами облЁку, контролю та управлЁння енергоспоживанням,

_____________________________________________________________________________

                    монЁторинг та перевЁрка досягнутого енергозбереження, ЁншЁ роботи та послуги з енергозбереження)

2.2.ТехнЁчнЁ, економЁчнЁ та ЁншЁ вимоги до виконання роботи, ©хнЁй змЁст, обсяг Ё термЁни, обсяг проектно© документацЁ©, ©© склад Ё строки передачЁ визначаються Проектом (ТехнЁчним завданням) та Календарним планом, затвердженими __________________________________________________

                                                                                        (ким затверджений

_____________________________________________________________________________,

проект та календарний план, дата затвердження)

якЁ ╨ невЁд▓╨мною частиною цього Договору (Додатки 1, 2).

2.3.Приймання та оцЁнка результатЁв виконання роботи здЁйсню╨ться ЗАМОВНИКОМ згЁдно з Проектом (ТехнЁчним завданням), який розробля╨ться вЁдповЁдно до умов Методичних рекомендацЁй щодо створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах мЁста, що затвердженЁ рЁшенням ____ сесЁ© мЁсько© ради вЁд ⌠___■ __________ 200_ р. та Ёнших вЁдповЁдних документЁв, якЁ схвалено рЁшеннями виконавчого комЁтету мЁсько© ради.

3. ВАРТ╡СТЬ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ (РОБОТИ)

3.1.Загальна вартЁсть роботи за цим Договором склада╨ 000 000 (________ ________ тисяч) грн., з них за рахунок коштЁв:

3.1.1.ЗАМОВНИКА - 000 000 (_______ _______ тисяч) грн.;

3.1.2.ВИКОНАВЧОГО КОМ╡ТЕТУ М╡СЬКО╞ РАДИ - 000 000 (______ ______ тисяч) грн.;

3.1.3.П╡ДРЯДНИКА - 000 000 (_______ _______ тисяч) грн.

4. ТЕРМИН Д╡╞ ДОГОВОРУ

4.1.Даний ДоговЁр набира╨ чинностЁ з моменту його пЁдписання Сторонами та дЁ╨ до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до "___"________ 200_ р.

4.2.П╡ДРЯДНИК зобов'язу╨ться розпочати виконання роботи протягом _____________ з моменту укладання Договору.

4.3.П╡ДРЯДНИК зобов'язу╨ться виконати роботу за Договором до ⌠___■ ________ 200_ р. з правом дострокового виконання.

4.4.ПромЁжнЁ термЁни: _________________________________________________________.

4.5.ПЁсля закЁнчення виконання робЁт П╡ДРЯДНИК зобов'язаний письмово повЁдомити ЗАМОВНИКА про готовнЁсть предмету до здачЁ протягом _________________.

4.6.ГарантЁйний термЁн за даним Договором склада╨ _________ з моменту передачЁ предмету пЁдряду ЗАМОВНИКУ.

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОР╡Н

5.1.ЗАМОВНИК зобов'язу╨ться:

5.1.1.ВкластЁ власнЁ кошти в розмЁрЁ 000 000 (_______ _______ тисяч) гривень в енергозберЁгаючЁ заходи, що означенЁ в п.2 даного Договору;

5.1.2.Забезпечити вЁдкриття та безперервнЁсть фЁнансування роботи, сво╨часно укомплектувати об'╨кти, якЁ пЁдлягають уводу в дЁю, кадрами, забезпечити цЁ об'╨кти сировиною та енергоресурсами;

5.1.3.Передати П╡ДРЯДНИКУ у встановленому порядку затверджену проектно-кошторисну документацЁю та обумовленЁ Проектом (ТехнЁчним завданням) матерЁали, Ёнструмент, обладнання та вироби, необхЁднЁ для провадження роботи, протягом ____________ з моменту пЁдписання даного Договору;

5.1.4.СпЁльно з П╡ДРЯДНИКОМ провести комплексне випробування обладнання об'╨ктЁв, якЁ пЁдлягають уводу в дЁю, прийняти вЁд П╡ДРЯДНИКА за актом приймально© комЁсЁ© завершенЁ об'╨кти та увести ©х в дЁю у встановленЁ термЁни;

5.1.5.Оплатити прийняту роботу протягом __________ з моменту пЁдписання акта здачЁ-приймання роботи вЁдповЁдно до Порядку розрахункЁв економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та регулювання платежЁв з урахуванням змЁн (Додаток 3 до Договору).

5.2.П╡ДРЯДНИК бере на себе зобов'язання:

5.2.1.╡нвестувати власнЁ, позичковЁ або залученЁ кошти в формЁ ЁнвестицЁй в реалЁзацЁю енергозберЁгаючих заходЁв, якЁ означенЁ в п.2 даного Договору, а саме Ёнвестувати грошовЁ кошти в розмЁрЁ 000 000 (_______ _______ тисяч) гривень, матерЁальнЁ, трудовЁ та ЁнтелектуальнЁ цЁнностЁ в розмЁрЁ 000 000 (_______ _______ тисяч) гривень, Ёз них надати 000 000 (_______ _______ тисяч) гривень в якостЁ застави, що забезпечу╨ досягнення гарантованих обсягЁв енергозбереження;

5.2.2.Використовуючи трьохсторонн╨ фЁнансування, здЁйснити роботи, зазначенЁ в п.2. даного Договору, у вЁдповЁдностЁ з Проектом (ТехнЁчним завданням) та Календарним планом;

5.2.3.Забезпечити виконання робЁт вЁдповЁдно до Ёснуючих стандартЁв, норм Ё правил;

5.2.4.Забезпечити закупЁвлю матерЁалЁв, Ёнструменту, обладнання Ё послуг на тендернЁй основЁ з урахуванням вимог економЁ© та енергозбереження, що викладено в Методичних рекомендацЁях щодо створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах мЁста;

5.2.5.Забезпечити гарантованЁ обсяги економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та термЁнЁв ©х досягнення у вЁдповЁдностЁ до Плану вимЁрювання та верифЁкацЁ© (перевЁрки) досягнутого енергозбереження (Додаток 4 до Договору), який узгоджено усЁма Сторонами _____________________________________________________________________________

(ким узгоджено план та графЁк,

____________________________________________________________________.

дата узгодження)

5.3.ВИКОНАВЧИЙ КОМ╡ТЕТ М╡СЬКО╞ РАДИ бере на себе зобов'язання надати ЗАМОВНИКУ кредит на умовах повернення, платностЁ та строковостЁ в розмЁрЁ 000 000 (_______ _______ тисяч) гривень на реалЁзацЁю енергозберЁгаючих заходЁв, що означенЁ в п.2 даного Договору, а останнЁй зобов'язу╨ться використати його за цЁльовим призначенням Ё повернути кредит у порядку, обумовленому даним Договором.

5.4.У разЁ неспроможностЁ ЗАМОВНИКА вчасно виконувати фЁнансовЁ зобов▓язання за Договором, ВИКОНАВЧИЙ КОМ╡ТЕТ М╡СЬКО╞ РАДИ викону╨ цЁ зобов▓язання за рахунок коштЁв мЁського бюджету для фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв в бюджетних установах.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧ╡ ТА ПРИЙМАННЯ РОБ╡Т

6.1.ПерелЁк технЁчно© та Ёншо© документацЁ©, що пЁдляга╨ оформленню Ё здачЁ П╡ДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ на окремих етапах виконання та по закЁнченнЁ дЁ© Договору, порядок проведення випробувань обладнання та приймання робЁт, виконаних згЁдно з Договором, визначено Проектом (ТехнЁчним завданням), який становить невЁд▓╨мну частину цього Договору.

6.2.ЗАМОВНИК ма╨ право в будь-який час здЁйснювати контроль Ё технЁчний нагляд за вЁдповЁднЁстю обсягу, вартостЁ Ё якостЁ виконуваних робЁт до Проекту (ТехнЁчному завданню) Ё кошторисам, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську дЁяльнЁсть П╡ДРЯДНИКА.

6.3.НедолЁки виконання робЁт або використовуваних для робЁт матерЁалЁв, допущенЁ з вини П╡ДРЯДНИКА (або субпЁдрядника), повиннЁ бути усунутЁ П╡ДРЯДНИКОМ за свЁй рахунок.

6.4.По завершеннЁ робЁт за етапом(ми) П╡ДРЯДНИК нада╨ ЗАМОВНИКУ акт здачЁ-приймання виконаних робЁт з додатками до нього, зокрема:

6.4.1.Комплект проектно-кошторисно© та Ёншо© документацЁ©, передбачено© Проектом (ТехнЁчним завданням);

6.4.2.Кошторис фактичних витрат за Договором в цЁлому;

6.4.3.КопЁ© платЁжних доручень та рахункЁв-фактур на придбане обладнання, яке переда╨ться ЗАМОВНИКУ пЁсля закЁнчення робЁт;

6.4.4.КопЁ© договорЁв, калькуляцЁй кошторисно© вартостЁ, та актЁв здачЁ-приймання продукцЁ© субпЁдрядникЁв.

6.5.П╡ДРЯДНИК зобов▓язаний у термЁн до 10 днЁв повЁдомити ЗАМОВНИКА про готовнЁсть до проведення приймальних випробувань за результатами виконання роботи та надати погодженЁ з ЗАМОВНИКОМ кандидатури до складу приймально© комЁсЁ©.

6.6.ЗАМОВНИК зобов▓язаний у термЁн до 5 днЁв затвердити Ё повЁдомити П╡ДРЯДНИКА про склад комЁсЁ© з проведення приймальних випробувань.

6.7.За результатами дЁяльностЁ приймально© комЁсЁ© повиннЁ бути визначенЁ, зокрема, фактичнЁ показники скорочення енергоспоживання в натуральному та вартЁсному виразЁ Ё термЁн окупностЁ енергозберЁгаючих заходЁв за Договором.

6.8.ЗАМОВНИК протягом 15 робочих днЁв з дня отримання акту здачЁ-приймання та звЁтних документЁв, що перелЁченЁ в п. 6.4 цього Договору, зобов▓язаний вЁдповЁдно до рЁшення приймально© комЁсЁ© надЁслати П╡ДРЯДНИКУ пЁдписаний акт здачЁ-приймання роботи або мотивовану вЁдмову вЁд ©© приймання. У разЁ пЁдписання акту здачЁ-приймання роботи останнЁй переда╨ться на оплату.

6.9.У випадку мотивовано© вЁдмови ЗАМОВНИКА щодо прийняття виконано© роботи чергового етапу за Договором, сторонами склада╨ться двостороннЁй акт з перелЁком необхЁдних доробок Ё термЁнЁв ©х виконання.

6.10.За невиконання або неналежне виконання обов'язкЁв за даним Договором вЁдповЁдальна за це Сторона вЁдшкодову╨ збитки, що виразилися у понесених Ёншою Стороною витратах, у втратЁ або пошкодженнЁ ©© майна. ВЁдповЁдне рЁшення оформлю╨ться протоколом СторЁн, який ╨ невЁд▓╨мною частиною Договору.

6.11.Якщо в процесЁ виконання роботи з▓ясову╨ться неминучЁсть одержання негативного результату, у тому числЁ внаслЁдок неналежного фЁнансування роботи, або недоцЁльнЁсть подальшого ©© проведення, П╡ДРЯДНИК ма╨ право призупинити ©©, сповЁстивши про це ЗАМОВНИКА у триденний термЁн пЁсля зупинки. У цьому випадку Сторони зобов▓язанЁ у 15 денний термЁн розглянути питання про доцЁльнЁсть продовження роботи. ВЁдповЁдне рЁшення оформлю╨ться протоколом СторЁн, який ╨ невЁд▓╨мною частиною Договору.

6.12.У випадку дострокового виконання робЁт ЗАМОВНИК ма╨ право достроково прийняти Ё оплатити роботи за договЁрною цЁною.

6.13.Протягом строку дЁ© даного Договору, П╡ДРЯДНИК ма╨ право власностЁ на придбане ним обладнання Ё наданЁ послуги доти, поки ЗАМОВНИК не зробить усЁ платежЁ.

6.14.ПЁсля того, як ЗАМОВНИК робить заключну оплату, право на володЁння обладнанням, придбаним П╡ДРЯДНИКОМ по Договору, переда╨ться ЗАМОВНИКУ. До цього ЗАМОВНИК несе повну вЁдповЁдальнЁсть за схороннЁсть обладнання Ё виконання вимог до його експлуатацЁ©.

7. ПЛАТЕЖ╡ П╡ДРЯДНИКУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНК╡В

7.1.За виконанЁ роботи за Договором ЗАМОВНИК перерахову╨ П╡ДРЯДНИКУ вЁдповЁдно з Протоколом про договЁрну цЁну (Додаток 5 до Договору) та Кошторисом (Додаток 6 до Договору) 000 000 (___ _____ тисяч) гривень, в тому числЁ ПДВ 00 000 (____ ____ тисяч) гривень.

7.2.Оплата викону╨ться поетапно з авансовим платежем вЁдповЁдно Календарному плану та Плану вимЁрювання та верифЁкацЁ© (перевЁрки) досягнутого енергозбереження.

7.3. ТермЁни оплати:

7.3.1.Протягом ____________ з моменту пЁдписання даного Договору - аванс у розмЁрЁ 000 000 (_____ _______ тисяч) гривень;

7.3.2.Протягом _________ з моменту пЁдписання акту здачЁ-приймання робЁт - остаточний розрахунок.

7.4.Порядок оплати: ____________________________________________________________

                                                                                                        (поштовий, телеграфний)

7.5.Вид розрахункЁв: ___________________________________________________________

                                                                                                    (готЁвковий, безготЁвковий, змЁшаний)

7.6. Форма розрахункЁв: ________________________________________________________

                                                                                    (платЁжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)

7.7.ЗАМОВНИК повинен повЁдомити П╡ДРЯДНИКА про здЁйснення платежу в строк _____________ з моменту ___________ шляхом ____________________________________

                                                                    (телеграма з повЁдомленням, факс та Ён.)

7.8.У випадку порушень рЁзного роду, що не дозволяють досягти гарантованих обсягЁв енергозбереження, рЁзниця компенсу╨ться шляхом вЁдстрочки платежЁв П╡ДРЯДНИКУ у вЁдповЁдностЁ до Порядку розрахункЁв економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та регулювання платежЁв з урахуванням змЁн.

7.9.Сторони щорЁчно узгоджують план-графЁк платежЁв з урахуванням графЁку виконання робЁт. Зменшення рЁчного обсягу фЁнансування порЁвняно з передбаченим Договором да╨ П╡ДРЯДНИКУ право ставити питання про перегляд строкЁв виконання роботи Ё компенсацЁю йому додаткових витрат.

7.10.У випадку вЁдсутностЁ коштЁв на авансування роботи (етапу) та оплату виконання етапЁв (роботи) початок фЁнансування Ё остаточнЁ розрахунки можуть бути перенесенЁ. У цьому випадку термЁном закЁнчення дЁ© Договору (етапу) вважа╨ться дата остаточних розрахункЁв. Перенесення термЁну дЁ© Договору (етапу) через затримку фЁнансування оформлю╨ться додатковою угодою СторЁн.

7.11.Затримка у перерахуваннЁ авансЁв Ё платежЁв за виконанЁ роботи строком бЁльше трьох мЁсяцЁв може бути пЁдставою для розЁрвання П╡ДРЯДНИКОМ Договору та компенсацЁ© йому збиткЁв.

8. НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ

8.1.ВИКОНАВЧИЙ КОМ╡ТЕТ М╡СЬКО╞ РАДИ зобов'язаний надавати ЗАМОВНИКУ кредит вЁдповЁдно до Плану-графЁку надання кредиту (Додаток 7 до Договору) у безготЁвковому порядку платЁжними дорученнями шляхом переказу необхЁдних коштЁв на розрахунковий рахунок ________________________ЗАМОВНИКА.

8.2.ВИКОНАВЧИЙ КОМ╡ТЕТ М╡СЬКО╞ РАДИ протягом __________ пЁсля переказу суми кредиту ЗАМОВНИКУ зобов'язаний повЁдомити останнього про переказ коштЁв шляхом ________________________________.

(телеграфом, факсом тощо)

8.3.ЗАМОВНИК у строк _________ з моменту надання кредиту зобов'язаний надати ВИКОНАВЧОМУ КОМ╡ТЕТУ М╡СЬКО╞ РАДИ документи, що засвЁдчують цЁльовий характер використання кредиту.

8.4.Строк надання кредиту ЗАМОВНИКУ становить ____________________з моменту надходження грошей на р/р ЗАМОВНИКА.

8.5.Строк, вказаний у п.8.4 даного Договору, може бути продовжений за згодою СторЁн.

8.6.Кредит поверта╨ться щомЁсячно рЁвними долями в розмЁрЁ 000 000 (____ ______ тисяч) гривень у безготЁвковому порядку платЁжними дорученнями шляхом переказу необхЁдних коштЁв на розрахунковий рахунок _____________________ ВИКОНАВЧОГО КОМ╡ТЕТУ М╡СЬКО╞ РАДИ (або мЁського фЁнансового управлЁння за рЁшенням виконавчого комЁтету), починаючи з моменту пЁдтвердження обсягЁв досягнуто© економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв, але не пЁзнЁше _____________________.

8.7.ЗАМОВНИК протягом __________ пЁсля кожного переказу суми кредиту ВИКОНАВЧОМУ КОМ╡ТЕТУ М╡СЬКО╞ РАДИ (або мЁському фЁнансовому управлЁнню за рЁшенням виконавчого комЁтету) зобов'язаний повЁдомити останнього про переказ коштЁв шляхом ________________________________.

                                                                                                                                            (телеграфом, факсом тощо)

8.8.ВИКОНАВЧИЙ КОМ╡ТЕТ М╡СЬКО╞ РАДИ (або мЁське фЁнансове управлЁння за рЁшенням виконавчого комЁтету) протягом ________________ пЁсля надходження суми кредиту на свЁй розрахунковий рахунок зобов'язаний повЁдомити ЗАМОВНИКА про це _____________________________.

                                                                                                                                    (телеграфом, факсом тощо)

9. ВИМ╡РЮВАННЯ ТА ПЕРЕВ╡РКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

9.1.ВимЁрювання та верифЁкацЁя (перевЁрка) досягнутих обсягЁв економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв здЁйсню╨ться для пЁдтвердження розрахункЁв економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та регулювання платежЁв з урахуванням змЁн.

9.2.Порядок вимЁрювання та перевЁрки досягнуто© економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв, рЁвно як Ё перелЁк необхЁдно© для цього документацЁ© та типовЁ форми звЁтностЁ визначаються Планом вимЁрювання та (верифЁкацЁ©) перевЁрки досягнутого енергозбереження та Порядком розрахункЁв економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та регулювання платежЁв з урахуванням змЁн, якЁ ╨ невЁд▓╨мною частиною даного Договору.

9.3.Обсяги економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та коштЁв на оплату ©х споживання, що використовуються при розрахунках з П╡ДРЯДНИКОМ та ВИКОНАВЧИМ КОМ╡ТЕТОМ М╡СЬКО╞ РАДИ, визначаються з урахуванням змЁн, якЁ вЁдбуваються протягом термЁну реалЁзацЁ© енергозберЁгаючих заходЁв Ё впливають на обсяги та ефективнЁсть використання цих ресурсЁв, у першу чергу змЁни погоди, а також кЁлькостЁ Ё якостЁ спожитих послуг. Якщо змЁни впливають на фактичне споживання бЁльше, нЁж на 10%, вЁдповЁднЁ змЁни повиннЁ бути внесенЁ в ДоговЁр.

10. ЗМ╡НА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТЕЖ╡В

10.1.Умови даного Договору мають однакову зобов'язувану силу для СторЁн Ё можуть бути змЁненЁ за вза╨мною згодою з обов'язковим складанням письмового документа.

10.2.Жодна Ёз СторЁн не ма╨ права передавати сво© права за даним Договором Ёнший сторонЁ без письмово© згоди СторЁн.

10.3.У разЁ виникнення обставин, якЁ неможливо було передбачити пЁд час укладення Договору та якЁ призвели до змЁни ситуацЁ© Сторони зобов▓язуються внести змЁни до будь-яко© частини укладеного Договору протягом _______________ з дня виникнення таких обставин вЁдповЁдно до порядку, встановленого ЦивЁльним кодексом Укра©ни.

11. В╡ДПОВ╡ДАЛЬН╡СТЬ СТОР╡Н

11.1.За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть майнову Ё фЁнансову вЁдповЁдальнЁсть вЁдповЁдно до чинного законодавства.

11.2.ДодатковЁ, не встановленЁ законодавством санкцЁ©, за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором передбачають компенсацЁйнЁ виплати (вЁдшкодування) збиткЁв:

11.2.1.ЗАМОВНИК несе наступну вЁдповЁдальнЁсть:_________________________________

_____________________________________________________________________________

11.3.ВИКОНАВЧИЙ КОМ╡ТЕТ М╡СЬКО╞ РАДИ несе наступну вЁдповЁдальнЁсть: _______

_____________________________________________________________________________

11.4.П╡ДРЯДНИК несе наступну вЁдповЁдальнЁсть: __________________________________

_____________________________________________________________________________

11.5.Сторони несуть вЁдповЁдальнЁсть за змЁни цЁн та тарифЁв на паливно-енергетичнЁ ресурси, змЁни годин експлуатацЁ© обладнання, змЁни погоди, збЁльшення або зменшення обсягЁв спожитих послуг Ё таке Ёнше, ступень яко© визнача╨ться Порядком розрахункЁв економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та регулювання платежЁв з урахуванням змЁн.

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

_____________________________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування або поруку)

_____________________________________________________________________________

13. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

13.1.НевирЁшенЁ суперечки мЁж Сторонами розглядаються Спостережною радою мЁста з енергозбереження вЁдповЁдно до Методичних рекомендацЁй щодо створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах мЁста.

13.2.Суперечки мЁж Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у вЁдповЁдностЁ до чинного законодавства Укра©ни в АрбЁтражному судЁ

_____________________________________________________________________________

(зазначити конкретний третейськЁй суд або порядок формування цього суду) _____________________________________________________________________________

13.2.Сторони постановляють, що всЁ можливЁ претензЁ© за даним Договором повиннЁ бути розглянутЁ Сторонами протягом ________________ з моменту одержання претензЁ©.

14. ФОРС-МАЖОРН╡ ОБСТАВИНИ

14.1.Сторони звЁльняються вЁд вЁдповЁдальностЁ за часткове або повне невиконання сво©х зобов▓язань за Договором, якщо воно стало наслЁдком форс-мажорних обставин (пожежЁ, стихЁйного лиха, дЁ© непереборно© сили тощо), передбачити якЁ неможливо на момент пЁдписання Договору та якЁ роблять неможливим подальше виконання Договору або його частини. Строк виконання зобов▓язань щодо Договору подовжу╨ться на термЁн дЁ© вищезазначених обставин з оформленням вЁдповЁдно© угоди.

14.2.Сторона, для яко© стало неможливим виконання зобов▓язань за Договором, при виникненнЁ вищезгаданих обставин, повинна негайно в письмовЁй формЁ сповЁстити Ёншу сторону.

 15. ╡НШ╡ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1.Даний ДоговЁр укладено у трьох оригЁнальних примЁрниках, по одному для кожно© Ёз СторЁн.

15.2.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивЁльним законодавством.

15.3.ПЁсля пЁдписання даного Договору всЁ попереднЁ переговори за ним, листування, попереднЁ угоди та протоколи про намЁри з питань, що так чи Ёнакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

15.4.У випадку дострокового невмотивованого розриву Договору:

15.4.1.з боку П╡ДРЯДНИКА до завершення першого етапу - аванс поверта╨ться ЗАМОВНИКУ;

15.4.2.з боку ЗАМОВНИКА - П╡ДРЯДНИКУ сплачу╨ться вартЁсть фактично виконаного та прийнятого ЗАМОВНИКОМ етапу роботи.

15.5.П╡ДРЯДНИК, в порядку виробничо© необхЁдностЁ ма╨ право самостЁйно здЁйснювати поточне коригування розрахункових запланованих витрат в межах окремих калькуляцЁйних статей кошторисно© вартостЁ робЁт.

15.6.Даний ДоговЁр уклада╨ться з однЁ╨ю пЁдрядною органЁзацЁ╨ю, яка вправЁ як генеральний пЁдрядник на основЁ договорЁв субпЁдряду доручати виконання окремих робЁт Ёншим спецЁалЁзованим органЁзацЁям.

16. ОСОБЛИВ╡ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

17. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

17.1.До даного Договору додаються:

Додаток 1: ТехнЁко-економЁчне об╢рунтування СЕП;

Додаток 2: Календарний план роботи;

Додаток 3: Порядок розрахункЁв економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та регулювання платежЁв з урахуванням змЁн;

Додаток 4: План вимЁрювання та верифЁкацЁ© (перевЁрки) досягнутого енергозбереження;

Додаток 5: Протокол угоди про договЁрну цЁну;

Додаток 6: Кошторис;

Додаток 7: План-графЁк надання кредиту.

17.2.Додатки до даного Договору складають його невЁд'╨мну частину.

18. ЮРИДИЧН╡ АДРЕСИ, БАНК╡ВСЬК╡ РЕКВ╡ЗИТИ ╡ П╡ДПИСИ СТОР╡Н

18.1.ЗАМОВНИК:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

18.2.П╡ДРЯДНИК:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

18.3.ВИКОНАВЧИЙ КОМ╡ТЕТ М╡СЬКО╞ РАДИ: __________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________