ДОДАТОК 6. Зразок Установчого договору мунЁципально© ЕСКО

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВ╡Р

закритого акцЁонерного товариства

"МунЁципальне ЕСКО"

ХХХ "___"_____________ 200_ р.

Засновники та розмЁри ©х вкладЁв будуть визначенЁ пЁзнЁше

НазванЁ в подальшому "Засновники", погодились створити закрите акцЁонерне товариство "МунЁципальне ЕСКО", далЁ - "Товариство".

 СТАТТЯ 1

Ц╡Л╡ ╡ ПРЕДМЕТ Д╡ЯЛЬНОСТ╡ ТОВАРИСТВА

1.1. Метою дЁяльностЁ товариства ╨ отримання прибутку вЁд надання послуг з пЁдвищення ефективностЁ та економЁ© споживання енергоресурсЁв.

1.2. Предметом дЁяльностЁ Товариства ╨:

1.3. Товариство одержу╨ дозволи (лЁцензЁ©) на окремЁ види дЁяльностЁ, якщо це передбачена чинним законодавством.

1.4. Товариство може створювати дочЁрнЁ пЁдпри╨мства, фЁлЁ© та представництва.

1.5. ДЁяльнЁсть товариства, проектування Ё розмЁщення обладнання та виробничих потужностей здЁйснюються вЁдповЁдно до санЁтарних вимог, норм технЁки безпеки Ё охорони працЁ, пожежно© та екологЁчно© безпеки, Ёнших обов'язкових вимог та норм Ё по узгодженню з вЁдповЁдними державними органами.

 СТАТТЯ 2

МАЙНО ╡ Ф╡НАНСОВА Д╡ЯЛЬН╡СТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Майно Товариства становлять основнЁ фонди та оборотнЁ засоби, а також ЁншЁ цЁнностЁ, вартЁсть яких вЁдобража╨ться в самостЁйному балансЁ Товариства.

2.2. Товариство ╨ власником:

Ризик випадково© загибелЁ або пошкодження майна, що ╨ власнЁстю Товариства, несе Товариство.

2.3. Товариство самостЁйно визнача╨ напрями використання чистого прибутку, що залишаються пЁсля внесення платежЁв, установлених чинним законодавством.

ВЁдрахування до бюджету проводяться у порядку Ё розмЁрах, передбачених чинним законодавством.

2.4. Товариство створю╨ страховий фонд, до якого щорЁчно вЁдрахову╨ не менш як 5 % вЁд чистого прибутку, поки вЁн не досягне 25 % вЁд розмЁру статутного фонду.

2.5. Товариство не вЁдповЁда╨ по зобов'язаннях держави Ё УчасникЁв, а держава Ё Учасники не вЁдповЁдають по зобов'язаннях Товариства. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистача╨ для покриття боргЁв Ё нема╨ можливостЁ для фЁнансового оздоровлення. Товариства може бути визначено банкрутом за рЁшенням суду або арбЁтражного суду.

2.6. У разЁ лЁквЁдацЁ© (реорганЁзацЁ©) Учасника як юридично© особи, його майновЁ права переходять до правонаступника.

 СТАТТЯ З

СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

3.1. Учасники створюють Статутний фонд Товариство у розмЁрЁ _____________________ (___________________) гривень.

Статутний фонд Товариства подЁлений на ____ Ёменних акцЁй вартЁстю _____________ (___________________) гривень кожна.

3.2. АкцЁ© розподЁляються мЁж Засновниками таким чином:

- _____________________________- ____Ёменних акцЁй, що становить __% Статутного фонду;

- _____________________________ - ____ Ёменних акцЁй, що становить __ % Статутного фонду;

- _____________________________ - ____ Ёменних акцЁй, що становить __ % Статутного фонду;

3.3. ПЁсля ре╨страцЁ© Товариства перерозподЁл акцЁй мЁж акцЁонерами та змЁни складу акцЁонерЁв регулюються рЁшеннями ЗборЁв.

3.4. Не менше як 50 вЁдсоткЁв номЁнально© вартостЁ акцЁй, розподЁлених мЁж Засновниками повинно бути внесено до дня скликання установчих зборЁв.

Повна вартЁсть акцЁй повинна бути оплачена не пЁзнЁше року пЁсля ре╨страцЁ© Товариства.

У разЁ несплати повно© вартостЁ акцЁй в установлений строк, боржник сплачу╨ за час прострочення 10 % рЁчних вЁд суми простроченого платежу.

При несплатЁ повно© вартостЁ акцЁй протягом 3 мЁсяцЁв пЁсля встановленого строку платежу, Товариство ма╨ право реалЁзувати цЁ акцЁ©.

 СТАТТЯ 4

ПОРЯДОК ЗБ╡ЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ

4.1. Товариство ма╨ право збЁльшувати Статутний фонд шляхом випуску нових акцЁй або збЁльшення ©х номЁнально© вартостЁ, якщо всЁ ранЁше випущенЁ акцЁ© повнЁстю сплаченЁ за вартЁстю не нижче номЁнально© та зменшувати Статутний фонд шляхом зменшення номЁнально© вартостЁ акцЁй або зменшеним кЁлькостЁ акцЁ©.

Зменшення Статутного фонду при наявностЁ заперечень кредиторЁв Товариства не допуска╨ться.

4.2. У разЁ зменшення Статутного фонду Товариство вЁдшкоду╨ власнику акцЁй збитки, пов'язанЁ з змЁнами Статутного фонду.

СТАТТЯ 5

РОЗПОД╡Л ПРИБУТК╡В ТА ЗБИТК╡В ТОВАРИСТВА

5.1. Прибуток Товариства утворю╨ться з надходжень вЁд господарсько© дЁяльностЁ пЁсля покриття матерЁальних та прирЁвняних до них витрат Ё витрат на оплату працЁ, а також внесення податкЁв та платежЁв, якЁ передбаченЁ законодавством Укра©ни.

Чистий прибуток , одержаний пЁсля зазначених розрахункЁв запиша╨ться в повному розпорядженнЁ Товариства. Напрямки використання чистого прибутку вирЁшуються загальними зборами акцЁонерЁв Товариства.

5.2. Порядок покриття збиткЁв Товариства визнача╨ться загальними зборами акцЁонерЁв.

СТАТТЯ 6

ОРГАНИ УПРАВЛ╡ННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управлЁння Товариством ╨:

 ЗагальнЁ збори Товариства

6.2. Вищим органом Товариства ╨ ЗагальнЁ збори Товариства, якЁ далЁ Ёменуються "Збори".

У Зборах можуть брати участь, з правом дорадчого голосу, члени виконавчих органЁв, якЁ не ╨ акцЁонерами.

6.3. До компетенцЁ© ЗборЁв належить:

а) затвердження основних напрямкЁв дЁяльностЁ Товариства Ё затвердження планЁв та звЁтЁв про ©х виконання;

б) затвердження рЁчних результатЁв дЁяльностЁ Товариства, включаючи його дочЁрнЁ пЁдпри╨мства, затвердження звЁтЁв Ё висновкЁв РевЁзЁйно© комЁсЁ©, порядку розподЁлу прибутну, визначення порядку покриття збиткЁв, прийняття рЁшень про взяття кредитЁв;

в) затвердження правил процедури та Ёнших внутрЁшнЁх документЁв Товариства, визначення органЁзацЁйно© структури Товариства;

г) вирЁшення питання про придбання Товариством часток його УчасникЁв, купЁвля цЁнних паперЁв;

д) прийняття рЁшення про укладення господарських договорЁв на суму, що перевищу╨ _____________________________________, затвердження договорЁв (угод), укладених Товариством.

е) укладення та розЁрвання трудового контракту з Виконавчим директором Товариства;

ж) створення, реорганЁзацЁя та лЁквЁдацЁя дочЁрнЁх пЁдпри╨мств, фЁлЁй та представництв, затвердження ©х статутЁв та положень;

з) визначення умов оплати працЁ службових осЁб Товариства. його дочЁрнЁх пЁдпри╨мств, фЁлЁй та представництв;

и) винесення рЁшень про притягнення до майново© вЁдповЁдальностЁ посадових осЁб Товариства;

Ё) прийняття рЁшення про припинення дЁяльностЁ Товариства, призначення лЁквЁдацЁйно© комЁсЁ©, затвердження лЁквЁдацЁйного балансу;

к) встановлення розмЁру, форми Ё порядку внесення Учасниками додаткових вкладЁв;

л) внесення змЁн до статуту Товариства;

м) виключення учасника з Товариства;

н) змЁни Ё доповнення Установчого договору.

РЁшення ЗборЁв приймаються бЁльшЁстю у 3/4 голосЁв акцЁонерЁв, якЁ беруть участь у зборах , з таких питань:

а) змЁна статуту Товариства;

б) прийняття рЁшення про припинення дЁяльностЁ Товариства;

в) створення та припинення дЁяльностЁ дочЁрнЁх пЁдпри╨мств, фЁлЁй та представництв Товариства.

З решти питань рЁшення приймаються простою бЁльшЁстю голосЁв акцЁонерЁв, якЁ беруть участь у зборах.

6.4. АкцЁонери на Зборах мають кЁлькЁсть голосЁв, пропорцЁйну розмЁру ©х часток у Статутному фондЁ Товариства.

Збори вважаються повноважними, якщо на них присутнЁ акцЁонери (Представники), що володЁють у сукупностЁ бЁльш як 60% голосЁв, а з питань, якЁ потребують одностайностЁ - всЁ акцЁонери.

6.5. Будь-який з акцЁонерЁв вправЁ вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним (ними) поставлено не пЁзнЁш як за 40 днЁв до початку ЗборЁв. Не пЁзнЁш як за 45 днЁв до скликання ЗборЁв, акцЁонерам повинна бути надане можливЁсть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним ЗборЁв. З питань, не включених до порядку денного, рЁшення Зборами прийматися не можуть.

6.6. Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акцЁя - один голос.

Представник акцЁонера може бути постЁйним або призначеним на певний строк. АкцЁонер вправЁ в будь-який час замЁнити свого представника у вищому органЁ, довЁвши про це до вЁдома виконавчого органа.

6.7. Збори акцЁонерЁв збираються не рЁдше одного разу на рЁк. ПозачерговЁ Збори можуть проводитись у разЁ неплатоспроможностЁ Товариства, або коли цього вимагають Ёнтереси Товариства.

У випадку виходу акцЁонера з Товариства, Збори обов'язково скликаються протягом трьох тижнЁв з моменту закЁнчення кварталу, в якому акцЁонер побажав вийти з Товариства, для затвердження квартального балансу та звЁту про фЁнансове - господарськЁ результати роботи Товариства для здЁйснення розрахункЁв по акцЁям.

6.8. АкцЁонери, якЁ володЁють у сукупностЁ бЁльш як 20% голосЁв, вправЁ вимагати скликання позачергових ЗборЁв у будь-який час Ё з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днЁв Виконавчий директор не виконав вказано© вимоги, вони вправЁ самЁ скликати Збори.

 Виконавчий орган

6.9. Виконавчим органом Товариства, який здЁйсню╨ керЁвництво його поточною дЁяльнЁстю ╨ Виконавчий директор.

6.10. Виконавчий директор вирЁшу╨ усЁ питання дЁяльностЁ Товариства, за винятком тих, що вЁднесенЁ до виключно© компетенцЁ© ЗборЁв. Виконавчий директор вправЁ без довЁреностЁ здЁйснювати дЁ© вЁд ЁменЁ Товариства.

6.11. Збори акцЁонерЁв укладають з Виконавчим директором строковий трудовий договЁр (контракт).

6.12. Виконавчий директор ма╨ право без довЁреностЁ виконувати дЁ© вЁд ЁменЁ Товариства.

РевЁзЁйна комЁсЁя

6.13. Контроль за фЁнансово-господарською дЁяльнЁстю Виконавчого директора здЁйсню╨ться РевЁзЁйною комЁсЁ╨ю, яка обира╨ться з числа акцЁонерЁв.

6.14. РевЁзЁйна комЁсЁя доповЁда╨ результати проведених нею перевЁрок Зборам.

РевЁзЁйна комЁсЁя склада╨ висновок по рЁчних звЁтах та балансах. Без висновку РевЁзЁйно© комЁсЁ© Збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

РевЁзЁйна комЁсЁя ма╨ право ставити питання про скликання позачергових ЗборЁв, якщо виникла загроза сутт╨вим Ёнтересам Товариства або виявленЁ зловживання службовими особами Товариства.

СТАТТЯ 7

ПРАВА АКЦ╡ОНЕР╡В

7.1. АкцЁонери Товариства мають право:

7.2. При виходЁ акцЁонера з Товариства йому виплачу╨ться частина вартостЁ активЁв Товариства на момент виходу , що пропорцЁйнЁ частцЁ акцЁй .належних такому акцЁонеру.

СТАТТЯ 8

ОБОВ'ЯЗКИ АКЦ╡ОНЕР╡В

8.1. АкцЁонери Товариства зобов'язанЁ:

8.2. АкцЁонер ма╨ право звертатися до суду з заявою про визнання недЁйсним рЁшення ЗборЁв, винесеного з порушенням закону або установчих документЁв при умовЁ. що таке рЁшення прийняте у вЁдсутностЁ акцЁонера або вЁн залишився у меншостЁ при винесеннЁ рЁшення або був навмисне введений в оману вЁдносно сутЁ рЁшення.

СТАТТЯ 9

В╡ДПОВ╡ДАЛЬН╡СТЬ ТОВАРИСТВА ╡ УЧАСНИК╡В

9.1. Товариство зобов'язане не завдавати шкоду навколишньому середовищу, не порушувати прав та ЁнтересЁв громадян, сво©х робЁтникЁв, пЁдпри╨мцЁв, пЁдпри╨мств, органЁзацЁй Ё держави.

9.2. За завдану шкоду Ё збитки Товариство несе майнову та Ёншу вЁдповЁдальнЁсть, що встановлена чинним законодавством.

При втратЁ працездатностЁ робЁтника Товариство забезпечу╨ потерпЁлому вЁдшкодування витрат у випадках Ё порядку, передбачених чинним законодавством.

9.3. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистача╨ для покриття боргЁв Ё нема╨ можливостЁ для фЁнансового оздоровлення. Товариство може бути визнано банкрутом за рЁшенням суду.

9.4. АкцЁонер, який не виконав, чи виконав неналежним чином сво© обов'язки по даному Договору, зобов'язаний вЁдшкодувати Ёншим акцЁонерам прямЁ збитки. ПЁд прямими збитками маються на увазЁ збитки, як наслЁдок порушення Договору. НепрямЁ збитки вЁдшкодуванню не пЁдлягають.

9.5. АкцЁонери звЁльняються вЁд вЁдповЁдальностЁ за повне чи часткове невиконання обов'язкЁв по договору, якщо невиконання склалося внаслЁдок дЁ© обставин надзвичайного характеру, якЁ акцЁонери не в спромозЁ нЁ передбачити, нЁ запобЁгти. До таких обставин, зокрема, вЁднесЁться забороннЁ заходи державних органЁв, вЁйна чи во╨ннЁ дЁ©, блокада, ембарго, пожежЁ, поводЁ та ЁншЁ стихЁйнЁ лиха .

АкцЁонер, у вЁдношеннЁ якого настають обставини непереборно© сили, зобов'язаний термЁново у письмовЁй формЁ Ёнформувати про ©х наставання Ёнших акцЁонерЁв. Ця ЁнформацЁя повинна мЁстити вЁдомостЁ про характер обставин та, по можливостЁ, оцЁнку ©х впливу на виконання акцЁонером його обов'язкЁв по договору.

По припиненню дЁ© цих обставин акцЁонер, у вЁдношеннЁ якого вони дЁяли, повинен термЁново повЁдомити про це Ёнших акцЁонерЁв у письмовЁй формЁ, з вказанням строкЁв, в якЁ передбача╨ться виконати обов'язки. Якщо акцЁонер не. направить чи направить несво╨часно необхЁдне повЁдомлення, вЁн зобов'язаний вЁдшкодувати Ёншим акцЁонерам збитки, створенЁ несво╨часним повЁдомленням.

При виникненнЁ обставин непереборно© сили, строк виконання обов'язкЁв по даному договору переноситься на час дЁ© цих обставин та ©х наслЁдкЁв.

Якщо невиконання обов'язкЁв продовжуються в зв'язку з обставинами непереборно© сили бЁльше 6 мЁсяцЁв Ё нема╨ можливостЁ зробити обов'язкову заяву про дату припинення обставин та виконання обов'язкЁв бЁльше як б мЁсяцЁв, будь-який акцЁонер ма╨ право розЁрвати ДоговЁр без попереджувального строку з термЁновим вступом розриву у силу Ё при цьому жоден з акцЁонерЁв не ма╨ права на вЁдшкодування збиткЁв внаслЁдок розриву.

╡ншЁ акцЁонери можуть прийняти рЁшення про збереження дЁ© Договору у вЁдношеннЁ них, незалежно вЁд вибуття акцЁонеру, який розЁрвав ДоговЁр.

9.6. Даний ДоговЁр вступа╨ в силу з моменту його пЁдписання Ё може бути змЁнений чи доповнений по згодЁ сторЁн, якЁ пЁдписали ДоговЁр.

СТАТТЯ 10

ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА Л╡КВ╡ДАЦ╡Я ТОВАРИСТВА

10.1.Засновники погоджуються з тим, що не пЁзнЁше двох рокЁв пЁсля створення, товариство буде реорганЁзоване в вЁдкрите акцЁонерне товариство.

10.2.Припинення дЁяльностЁ товариства вЁдбува╨ться шляхом його реорганЁзацЁ© (злиття, при╨днання, подЁлу, видЁлення, перетворення) або лЁквЁдацЁ© з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

10.3. РеорганЁзацЁя товариства вЁдбува╨ться за рЁшенням вищого органу товариства. РеорганЁзацЁя товариства, що зловжива╨ сво©м монопольним становищем на ринку, може здЁйснюватися також шляхом його примусового подЁлу в порядку, передбаченому чинним законодавством

10.4 При реорганЁзацЁ© товариства вся сукупнЁсть прав та обов'язкЁв товариства переходить до його правонаступникЁв.

10.5. Товариство лЁквЁду╨ться:

 П╡ДПИСИ СТОР╡Н