ДОДАТОК 5. Зразок Статуту мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО

Заре╨стровано:

Затверджено:

РЁшенням мЁсько© Ради ╧_______

вЁд "___"_________ 2003р.

__________________________________

установчими зборами засновникЁв

вЁд "___"__________ 2003р.

Протокол ╧1

 СТАТУТ

 Закритого АкцЁонерного Товариства

⌠МунЁципальне ЕСКО■

 

Х, 200_ р.

 

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬН╡ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Закрите акцЁонерне товариство "МунЁципальне ЕСКО", яке далЁ Ёмену╨ться "Товариство", створено на засадах угоди мЁж _________________________________________________________________________________________

                                                                                            якЁ ╨ учасниками Товариства Ё Ёменуються далЁ "Учасники".

1.2. Назва товариства:

Укра©нською мовою:

повна назва - Закрите акцЁонерне товариство "МунЁципальне ЕСКО"

скорочена назва ЗАТ "МунЁципальне ЕСКО"

РосЁйською мовою:

повна назва - Закрытое акционерное общество "Муниципальное ЭСКО"

скорочена назва - ЗАО "Муниципальное ЭСКО"

1.3. Товариство дЁ╨ на пЁдставЁ цього Статуту, Установчого договору, КонституцЁ© Укра©ни Ё вЁдповЁдно з Законами Укра©ни: "Про господарськЁ товариства", "Про мЁсцеве самоврядування", "Про ПЁдпри╨мства в Укра©нЁ", "Про ПЁдпри╨мництво", "Про власнЁсть", "Про зовнЁшньоекономЁчну дЁяльнЁсть", тощо.

1.4. Товариство створене з метою отримання прибутку, шляхом здЁйснення пЁдпри╨мницько© дЁяльностЁ.

Для здЁйснення пЁдпри╨мницько© дЁяльностЁ Товариство залуча╨ Ё використову╨ матерЁально-технЁчнЁ, фЁнансовЁ, трудовЁ та ЁншЁ види ресурсЁв, використання яких не заборонено чинним законодавством.

1.5. Товариство ╨ юридичною особою, володЁ╨ вЁдокремленим майном, ма╨ самостЁйний баланс, вЁд свого ЁменЁ набува╨ майновЁ та особистЁ немайновЁ права, несе обов'язки, може бути позивачем Ё вЁдповЁдачем в загальних судах та спецЁалЁзованих судах.

1.6. Товариство вЁдкрива╨ розрахунковий та ЁншЁ рахунки в банках Укра©ни, а також у банках Ёнших держав.

1.7. Товариство ма╨ товарний знак, торгову марку, круглу печатку та кутовий штамп, емблему, фЁрмовЁ бланки Ёз сво©ми реквЁзитами.

1.8. МЁсцезнаходження Товариства: Укра©на, мЁсто ___________, вул. ____________

 СТАТТЯ 2

МЕТА ╡ ПРЕДМЕТ Д╡ЯЛЬНОСТ╡ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою Товариства ╨ здЁйснення господарсько©, пЁдпри╨мницько© та Ёншо© дЁяльностЁ з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом дЁяльностЁ Товариства ╨:

2.3. Товариство одержу╨ дозволи (лЁцензЁ©) на окремЁ види дЁяльностЁ, якщо це передбачено чинним законодавством.

2.4. ДЁяльнЁсть Товариства, проектування Ё розмЁщення обладнання та виробничих потужностей здЁйсню╨ться вЁдповЁдна з санЁтарними вимогами, нормами технЁки безпеки Ё охорони працЁ, пожежно© та екологЁчно© безпеки, Ёншими обов'язковими вимогами та нормами Ё по узгодженню з вЁдповЁдними державними органами.

2.5. Товариство ма╨ право створювати на територЁ© Укра©ни та за ©© межами фЁлЁ© та представництва, а також дочЁрнЁ пЁдпри╨мства вЁдповЁдно до чинного законодавства Укра©ни.

 СТАТТЯ З

ЗОВН╡ШНЬОЕКОНОМ╡ЧНА Д╡ЯЛЬН╡СТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство самостЁйно здЁйсню╨ зовнЁшньоекономЁчну дЁяльнЁсть вЁдповЁдно до чинного законодавства Укра©ни.

3.2. Предметом зовнЁшньоекономЁчно© дЁяльностЁ Товариства ╨:

3.3. ВалютнЁ вЁдрахування до бюджету провадяться у порядку Ё розмЁрах, передбачених чинним законодавством. ╡ншЁ вилучення валютних коштЁв Товариства забороняються. Товариство на свЁй розсуд використову╨ належну йому частку валютно© виручки.

3.4. Товариство ма╨ право одержувати кредити вЁд зарубЁжних кредиторЁв. При цьому валюта зарахову╨ться на баланс Товариства Ё використову╨ться ним самостЁйно. Держава не несе вЁдповЁдальностЁ по одержаних Товариством кредитах.

СТАТТЯ 4

МАЙНО ╡ Ф╡НАНСОВА Д╡ЯЛЬН╡СТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять основнЁ фонди та оборотнЁ засоби, а також ЁншЁ цЁнностЁ, вартЁсть яких вЁдобража╨ться в самостЁйному балансЁ Товариства.

4.2. Товариство ╨ власником:

Ризик випадково© загибелЁ або пошкодження майна, що передане йому в користування, несе власник такого майна.

4.3. Вклади засновникЁв та акцЁонерЁв товариства. Вкладами учасникЁв та засновникЁв товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та ЁншЁ матерЁальнЁ цЁнностЁ, цЁннЁ папери, права користування землею, водою та Ёншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також ЁншЁ майновЁ права (в тому числЁ на Ёнтелектуальну власнЁсть), грошовЁ кошти, в тому числЁ в ЁноземнЁй валютЁ.

4.4. Прибуток товариства утворю╨ться з надходжень вЁд господарсько© дЁяльностЁ пЁсля покриття матерЁальних та прирЁвняних до них витрат Ё витрат на оплату працЁ. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банкЁв та по облЁгацЁях, а також вносяться передбаченЁ законодавством Укра©ни податки та ЁншЁ платежЁ до бюджету. Чистий прибуток, одержаний пЁсля зазначених розрахункЁв, залиша╨ться у повному розпорядженнЁ товариства.

4.3. Товариство самостЁйно визнача╨ напрями використання чистого прибутку, що залиша╨ться пЁсля внесення платежЁв, установлених чинним законодавством.

ВЁдрахування до бюджету провадяться у порядку Ё розмЁрах, передбачених чинним законодавством.

4.4. У товариствЁ створю╨ться страховий фонд у розмЁрЁ 25 вЁдсоткЁв статутного фонду. Товариство наповню╨ страховий фонд шляхом щорЁчних вЁдрахувань не менш як 5 % вЁд чистого прибутку, поки вЁн не досягне 25 % вЁд розмЁру статутного фонду.

4.5. Товариство не вЁдповЁда╨ по зобов'язаннях держави Ё УчасникЁв, а держава Ё Учасники не вЁдповЁдають по зобов'язаннях Товариства, у випадку, якщо належного Товариству майна не вистача╨ для покриття боргЁв Ё нема╨ можливостЁ для фЁнансового оздоровлення, Товариство може бути визнано банкрутом за рЁшенням суду .

4.6. У разЁ лЁквЁдацЁ© (реорганЁзацЁ©) Учасника як юридично© особи його майновЁ права переходять до правонаступникЁв.

 

СТАТТЯ 5

СТАТУТНИЙ ФОНД

5.1. Статутний фонд Товариства становить _________ (______________) гривень., подЁлений на ______ Ёменних акцЁй номЁнальною вартЁстю _________ грн.

5.2. Вклад Учасника в Статутний фонд, оцЁнений у гривнях, склада╨ його частку у Статутному фондЁ.

РозмЁри Ё види вкладЁв УчасникЁв, порядок оцЁнки Ё внесення ними вкладЁв вказанЁ в Установчому договорЁ.

 СТАТТЯ 6

ПОРЯДОК ЗБ╡ЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ

6.1. Товариство ма╨ право збЁльшувати статутний фонд, якщо всЁ ранЁше випущенЁ акцЁ© повнЁстю сплаченЁ за вартЁстю не нижче номЁнально©.

6.1.2. ЗбЁльшення статутного фонду здЁйсню╨ться в порядку, встановленому уповноваженим державою органом шляхом випуску нових акцЁй, обмЁну облЁгацЁй на акцЁ© або збЁльшення номЁнально© вартостЁ акцЁй.

6.1.3.ЗбЁльшення статутного фонду товариства не бЁльш як на 1/3 може бути здЁйснено за рЁшенням правлЁння.

6.2.РЁшення про зменшення статутного фонду товариства прийма╨ться у тому ж порядку, що Ё про збЁльшення його статутного фонду.

6.2.1 Зменшення статутного фонду здЁйсню╨ться шляхом зменшення номЁнально© вартостЁ акцЁй або зменшення кЁлькостЁ акцЁй шляхом викупу частини акцЁй у ©х власникЁв з метою анулювання цих акцЁй.

6.3.Товариство повЁдомля╨ акцЁонерЁв про скликання загальних зборЁв в порядку денному яких поставлене питання змЁн статутного фонду товариства.

6.3.1. У повЁдомленнЁ про наступне скликання загальних зборЁв для вирЁшення питання про змЁни статутного фонду товариства повиннЁ мЁститися данЁ передбаченЁ законодавством

 

СТАТТЯ 7

РОЗПОД╡Л ПРИБУТК╡В ТА ЗБИТК╡В ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворю╨ться з надходжень вЁд господарсько© дЁяльностЁ пЁсля покриття матерЁальних та прирЁвняних до них витрат, витрат на оплату працЁ, а також внесення податкЁв та платежЁв, якЁ передбаченЁ законодавством Укра©ни.

Чистий прибуток, одержаний пЁсля зазначених розрахункЁв залиша╨ться в повному розпорядженнЁ Товариства. Напрямки використання чистого прибутку вирЁшуються загальними зборами акцЁонерЁв Товариства.

7.2. Частину прибутку, яку Збори вирЁшують направити на виплату дивЁдендЁв визначають Збори. РозподЁлення цЁ╨© частини прибутку провадиться пропорцЁйно часткам ЗасновникЁв у Статутному фондЁ Товариства.

7.3. Порядок покриття збиткЁв Товариства визнача╨ться загальними зборами акцЁонерЁв.

СТАТТЯ 8

ОРГАНИ УПРАВЛ╡ННЯ ТОВАРИСТВА

 

8.1. Органами управлЁння Товариством ╨:

8.2. Вищим орган товариства ╨ загальнЁ збори товариства.

8.2.1 У загальних зборах мають право брати участь усЁ акцЁонери, незалежно вЁд кЁлькостЁ та класу акцЁй, власниками яких вони ╨.

8.2.2.Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акцЁя - один голос.

8.2.3.. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть Ё члени виконавчих органЁв, якЁ не ╨ акцЁонерами.

8.2.4. АкцЁонери (©х представники), якЁ беруть участь у загальних зборах, ре╨струються Ёз зазначенням кЁлькостЁ голосЁв, яку ма╨ кожний учасник. Ре╨страцЁя акцЁонерЁв (©х представникЁв), якЁ прибули для участЁ у загальних зборах, здЁйсню╨ться згЁдно з ре╨стром акцЁонерЁв у день проведення загальних зборЁв виконавчим органом акцЁонерного товариства

8.2.5. Передача акцЁонером сво©х повноважень ЁншЁй особЁ здЁйсню╨ться вЁдповЁдно до законодавства. ДовЁренЁсть на право участЁ та голосування на загальних зборах акцЁонерЁв може бути посвЁдчене правлЁнням товариства.

АкцЁонери, якЁ володЁють у сукупностЁ бЁльш як 10 вЁдсотками голосЁв, можуть призначати сво©х представникЁв для контролю за ре╨страцЁ╨ю акцЁонерЁв для участЁ у загальних зборах, про що вони до початку ре╨страцЁ© письмово повЁдомляють виконавчий орган товариства.

8.2.6. До виключно© компетенцЁ© загальних зборЁв належить:

8.2.7. з зазначених в пунктЁ 8.6. цього Статуту питань рЁшення приймаються квалЁфЁкованою бЁльшЁстю в 3/4 голосЁв.

8.2.8. ЗагальнЁ збори товариства вирЁшують також таки питання:

8.2.9. З зазначених в п. 8.8 цього Статуту питань РЁшення прийма╨ться простою бЁльшЁстю голосЁв в 50% плюс одна акцЁя.

8.2.10. ЗагальнЁ збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акцЁонери, що мають вЁдповЁдно до статуту товариства бЁльш як 60 вЁдсоткЁв голосЁв.

8.2.11.Протокол загальних зборЁв акцЁонерЁв пЁдпису╨ться головою Ё секретарем зборЁв Ё не пЁзнЁш як через три робочих днЁ пЁсля закЁнчення зборЁв переда╨ться виконавчому органу акцЁонерного товариства.

8.3. Збори скликаються не рЁдше двох разЁв на рЁк. ПозачерговЁ Збори скликаються у разЁ неплатоспроможностЁ Товариства, по мЁрЁ необхЁдностЁ, якщо цього вимагають Ёнтереси Товариства.

8.4. АкцЁонери, якЁ володЁють у сукупностЁ бЁльш як 20 % голосЁв, вправЁ вимагати скликання позачергових ЗборЁв у будь-який час Ё з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днЁв ПравлЁння не виконало вказано© вимоги, вони вправЁ самЁ скликати Збори.

 Виконавчий орган

8.5. Виконавчим органом Товариства, який здЁйсню╨ керЁвництво його поточною дЁяльнЁстю Виконавчий Директор.

8.6. Виконавчий Директор вирЁшу╨ усЁ питання дЁяльностЁ Товариства, за винятком тих, що вЁднесенЁ до виключно© компетенцЁ© ЗборЁв.

8.7. Виконавчий Директор вправЁ без довЁреностЁ © вЁд ЁменЁ Товариства, представляти його Ёнтереси на пЁдпри╨мствах, установах, органЁзацЁях, в органах державно© влади та управлЁння, правоохоронних органах, судах.

8.8. Виконавчий Директор вправЁ укладати договори, угоди контракти на суми не бЁльше __________________ грн.

8.9.Якщо сума договору перевищу╨ задекларований в п.8.12 розмЁр, то такий договЁр може бути укладено лише за згодою Загальних зборЁв акцЁонерЁв.

8.10.Збори акцЁонерЁв укладають з Виконавчим директором строковий трудовий договЁр ( контракт).

 РевЁзЁйна комЁсЁя

8.11. Контроль за фЁнансово-господарською дЁяльнЁстю ПравлЁння здЁйсню╨ться РевЁзЁйною комЁсЁ╨ю, яка обира╨ться з числа акцЁонерЁв.

8.12. РевЁзЁйна комЁсЁя доповЁда╨ результати проведених нею перевЁрок Зборам.

РевЁзЁйна комЁсЁя склада╨ висновок по рЁчних звЁтах та балансах. Без висновку РевЁзЁйно© комЁсЁ© Збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

РевЁзЁйна комЁсЁя ма╨ право ставити питання про скликання позачергових ЗборЁв, якщо виникла загроза сутт╨вим Ёнтересам Товариства або виявленЁ зловживання службовими особами Товариства.

 СТАТТЯ 9

ПРАВА АКЦ╡ОНЕР╡В

9.1. АкцЁонери Товариства мають право:

9.2. АкцЁонер Товариства ма╨ право за згодою ЗборЁв передати частину сво©х акцЁй або всЁ акцЁ© одному або декЁльком акцЁонерам, а також третЁм особам. АкцЁонери Товариства користуються переважним правом придбання акцЁй Ёншого акцЁонера.

Передача акцЁй або ©х частини третЁй особЁ можлива пЁсля повного внесення акцЁонером , що переда╨ акцЁ©, вартостЁ належних йому акцЁй.

При передачЁ акцЁй або ©х частини третЁй особЁ, до не© одночасно переходять вЁдповЁднЁ права та обов'язки акцЁонера, який передав повнЁстю або частково належнЁ йому акцЁ©. Обсяг прав та обов'язкЁв визнача╨ться обсягом отриманих акцЁй.

АкцЁ© Товариства можуть бути викупленЁ самим Товариством лише за рахунок вЁльного прибутку Товариства, що залишився в його розпорядженнЁ. В такому випадку Товариство повинно на протязЁ одного року з моменту придбання акцЁй розповсюдити цЁ акцЁ© серед акцЁонерЁв Товариства або третЁх осЁб, якщо на це ╨ згода ЗборЁв, або ж анулювати такЁ акцЁ©.

На протязЁ того перЁоду, коли акцЁ© знаходяться у власностЁ Товариства, розподЁл прибутку, а також голосування Ё визначення кворуму у засЁданнях ЗборЁв вЁдбува╨ться без врахування придбаних Товариством акцЁй.

 СТАТТЯ 10

ОБОВ'ЯЗКИ АКЦ╡ОНЕР╡В

10.1. АкцЁонери Товариства зобов'язанЁ:

10.2. Учасник Товариства, що систематично не викону╨ або чинить перешкоди досягненню мети Товариства, може бути виключений з Товариства. При цьому цей Учасник (або його Представник) у голосуваннЁ участЁ не прийма╨.

10.3. АкцЁонер ма╨ право звертатися до суду з заявою про визнання недЁйсним рЁшення ЗборЁв, винесеного з порушенням закону або установчих документЁв Товариства, при умовЁ, що таке рЁшення прийняте у вЁдсутностЁ акцЁонера, або вЁн залишився у меншостЁ при винесеннЁ рЁшення, або був навмисне введений в оману вЁдносно сутЁ рЁшення.

СТАТТЯ 11

ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Не пЁзнЁше двох рокЁв пЁсля створення Товариства, воно повинно бути реорганЁзоване в ВЁдкрите акцЁонерне товариство з збЁльшенням статутного фонду, або без такого.

11.2. РеорганЁзацЁя Товариства з закритого у вЁдкрите акцЁонерне товариство буде вЁдбуватись шляхом передбаченим законодавством.

 СТАТТЯ 12

ПРИПИНЕННЯ Д╡ЯЛЬНОСТ╡ ТОВАРИСТВА

12.1.Припинення дЁяльностЁ товариства вЁдбува╨ться шляхом його реорганЁзацЁ© (злиття, при╨днання. подЁлу, видЁлення, перетворення) або лЁквЁдацЁ©.

РеорганЁзацЁя товариства вЁдбува╨ться за рЁшенням вищого органу товариства.

При реорганЁзацЁ© товариства вся сукупнЁсть прав та обов'язкЁв товариства переходить до його правонаступникЁв. Товариство лЁквЁду╨ться:

а) пЁсля закЁнчення строку, на який воно створювалося, або пЁсля досягнення мети, поставлено© при його створеннЁ;

б) за рЁшенням вищого органу товариства;

в) на пЁдставЁ рЁшення суду за поданням органЁв, що контролюють дЁяльнЁсть товариства, з пЁдстав передбачених законодавством:

г) на пЁдставЁ рЁшення суду в порядку, встановленому Законодавством про банкрутство.

12.2. Через два роки пЁсля створення товариства, буде проведене його перетворення у вЁдкрите акцЁонерне товариство в порядку, визначеному законодавством.

12.3. ЛЁквЁдацЁя товариства проводиться призначеною ним лЁквЁдацЁйною комЁсЁ╨ю, а у разЁ припинення дЁяльностЁ товариства за рЁшенням суду лЁквЁдацЁйною комЁсЁ╨ю, що признача╨ться цими органами. У разЁ визнання товариства банкрутом його лЁквЁдацЁя проводиться згЁдно з лЁквЁдацЁйною процедурою, передбаченою законодавством про банкрутство

З дня призначення лЁквЁдацЁйно© комЁсЁ© до не© переходять повноваження по управлЁнню справами товариства. ЛЁквЁдацЁйна комЁсЁя у триденний строк з моменту ©© призначення публЁку╨ ЁнформацЁю товариства в одному з офЁцЁйних (республЁканському Ё мЁсцевому) органЁв преси Ёз зазначенням строку подачЁ заяв кредиторами сво©х претензЁй, оцЁню╨ наявне майно товариства, виявля╨ його дебЁторЁв Ё кредиторЁв та розрахову╨ться з ними, вжива╨ заходЁв до оплати боргЁв товариства третЁм особам, а також його учасникам, склада╨ лЁквЁдацЁйний баланс та пода╨ його вищому органу товариства або органу, що призначив лЁквЁдацЁйну комЁсЁю.

12.4. ГрошовЁ кошти, що належать товариству, включаючи виручку вЁд розпродажу його майна при лЁквЁдацЁ©, пЁсля розрахункЁв по оплатЁ працЁ осЁб, якЁ працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облЁгацЁй, випущених товариством та Ёншими кредиторами, розподЁляються мЁж учасниками товариства у порядку ╡ на умовах, передбачених законодавством, у шестимЁсячний строк пЁсля опублЁкування ЁнформацЁ© про його лЁквЁдацЁю.

Майно, передане товариству учасниками у користування, поверта╨ться у натуральнЁй формЁ без винагороди.

У разЁ виникнення спорЁв щодо виплати заборгованостЁ товариства, його грошовЁ кошти не пЁдлягають розподЁлу мЁж учасниками до вирЁшення цього спору або до одержання кредиторами вЁдповЁдних гарантЁй.

12.5. ЛЁквЁдацЁя товариства вважа╨ться завершеною, а товариство таким, що припинило свою дЁяльнЁсть, з моменту внесення запису про це до державного ре╨стру.

СТАТТЯ 13

ЗАКЛЮЧН╡ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Товариство створене на невизначений строк

13.2. ЗмЁни, якЁ сталися в установчих документах товариства Ё пЁдлягають державнЁй ре╨страцЁ© Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повЁдомити вЁдповЁдний орган що провЁв ре╨страцЁю, про змЁни, якЁ сталися в установчих документах, для внесення необхЁдних змЁн до державного ре╨стру. Для цього Головою правлЁння товариства признача╨ться уповноважена особа.

13.3. ПеревЁрки фЁнансово© дЁяльностЁ товариства здЁйснюються державними податковими ЁнспекцЁями, Ёншими державними органами у межах ©х компетенцЁ©, ревЁзЁйними органами товариства та аудиторськими органЁзацЁями.

ПеревЁрки не повиннЁ порушувати нормального режиму роботи товариства.

13.4 Товариство веде бухгалтерський облЁк, склада╨ Ё пода╨ фЁнансову та Ёншу звЁтнЁсть вЁдповЁдно до законодавства.