ДОДАТОК 2. Типове Положення про мЁсцеву Спостережну раду з енергозбереження

 1. МЁсцева Спостережна рада з енергозбереження (далЁ √ Спостережна рада) ╨ консультативно-дорадчим органом, який утворю╨ться рЁшенням мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування та дЁ╨ в межах делегованих ©й цим органом повноважень, ╨ пЁдзвЁтною Ё пЁдконтрольною цьому органу.
 2. Спостережна рада у сво©й дЁяльностЁ керу╨ться чинним законодавством Укра©ни, рЁшеннями та розпорядженнями мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування, Методичними рекомендацЁями щодо створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, МЁсцевою (мунЁципальною) програмою впровадження механЁзму економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах та цим Положенням, що затвердженЁ рЁшенням мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування .
 3. Спостережна рада створю╨ться з метою впровадження на мЁсцевому рЁвнЁ економЁчних механЁзмЁв стимулювання енергозберЁгаючих заходЁв в бюджетних установах.
 4. ЕкономЁчнЁ механЁзми стимулювання енергозбереження ╨ наступними:
  1. Залучення на поворотнЁй основЁ мЁсцевих фЁнансових та капЁтальних ЁнвестицЁй для фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв в бюджетних установах;
  2. Створення фондЁв енергозбереження в бюджетних установах та системи монЁторингу ©х дЁяльностЁ;
  3. ВЁдкриття спецЁального накопичувального рахунку мЁсцевим фЁнансовим органом (або управлЁнням житлово-комунального господарства та/або мЁською (мунЁципальною) енергосервЁсною компанЁ╨ю);
  4. Встановлення договЁрних вЁдносин мЁж мЁсцевим органом виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування, бюджетними установами, комунальними пЁдпри╨мствами, енергосервЁсними компанЁями та Ёншими Ёнвесторами у сферЁ економЁчного стимулювання енергозбереження;
  5. Провадження тарифно© Ё цЁново© полЁтики у комунальнЁй сферЁ, яка сприя╨ реалЁзацЁ© енергозберЁгаючих заходЁв у бюджетнЁй сферЁ;
  6. ПЁдвищення рЁвня матерЁально© зацЁкавленостЁ працЁвникЁв бюджетних установ в енергозбереженнЁ Ё впровадженнЁ енергозберЁгаючих технологЁй та обладнання;
  7. Проведення роз▓яснювально© роботи щодо економЁчних, екологЁчних та соцЁальних переваг енергозбереження, залучення громадськостЁ до вирЁшення проблем у цЁй сферЁ.
 5. Спостережна рада:
  1. Розробля╨ та пода╨ на розгляд мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування пропозицЁй щодо запровадження механЁзмЁв економЁчного стимулювання в бюджетних установах для розвитку мЁсцевого економЁчного потенцЁалу ;
  2. Нада╨ допомогу бюджетним установам у створеннЁ фондЁв енергозбереження, погоджу╨ ©х положення, затверджу╨ склад Ё регламент роботи наглядових рад фондЁв, аналЁзу╨ Ё спрямову╨ ©х дЁяльнЁсть;
  3. Встановлю╨ порядок Ё термЁни подання бюджетними установами запитЁв на фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв з мЁсцевого бюджету, здЁйсню╨ експертизу та проводить конкурсний вЁдбЁр наданих запитЁв;
  4. СумЁсно з мЁсцевим фЁнансовим органом та управлЁнням житлово-комунального господарства готу╨ бюджетнЁ запити з вЁдповЁдними об╢рунтуваннями обсягЁв бюджетних коштЁв, необхЁдних для реалЁзацЁ© енергозберЁгаючих заходЁв в бюджетних установах та пода╨ ©х на розгляд вЁдповЁдного мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування;
  5. ЗдЁйсню╨ монЁторинг за перерахуванням Ё цЁльовим використанням бюджетних коштЁв для впровадження енергозберЁгаючих заходЁв в бюджетних установах, сприя╨ виконанню зобов'язань мЁсцево© влади, мЁсцевого самоврядування у сферЁ економЁчного стимулювання енергозбереження;
  6. Узгоджу╨ пропозицЁ© бюджетних установ, комунальних пЁдпри╨мств Ё енергосервЁсних компанЁй щодо розподЁлу економЁ© коштЁв вЁд впровадження енергозберЁгаючих заходЁв та пода╨ на затвердження вЁдповЁдного мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування договори енергоефективного пЁдряду (лЁзингу);
  7. Узгоджу╨ порядок та обсяги перерахування коштЁв, що зекономлено бюджетними установами внаслЁдок впровадження енергозберЁгаючих заходЁв, на спецЁальний накопичувальний рахунок мЁсцевого фЁнансового органу (та/або управлЁння житлово-комунального господарства, мунЁципально© енергосервЁсно© компанЁ© вЁдповЁдно ©х частки, зафЁксовано© в договорЁ енергоефективного пЁдряду, лЁзингу), узгоджу╨ доручення та здЁйсню╨ контроль за подальшим цЁльовим використанням накопичених на рахунку коштЁв;
  8. Узгоджу╨ пропозицЁ© бюджетних установ, комунальних пЁдпри╨мств Ё енергосервЁсних компанЁй щодо внесення в договори енергоефективного пЁдряду (лЁзингу) змЁн, якЁ вЁдбуваються протягом термЁну дЁ© проекту;
  9. Визнача╨ порядок, форму та графЁк звЁтностЁ бюджетних установ за використання коштЁв мЁсцевого бюджету та фондЁв енергозбереження, ©х вЁдповЁдностЁ встановленим призначенням та запланованим результатам економЁ© енергоносЁ©в та комунальних послуг;
  10. ЗдЁйсню╨ контроль за сво╨часними розрахунками бюджетних установ з мЁсцевим бюджетом, комунальними пЁдпри╨мствами, енергосервЁсними компанЁями та Ёншими Ёнвесторами;
  11. Пода╨ на розгляд вЁдповЁдного мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування звЁти про ефективнЁсть використання мЁсцевих бюджетних коштЁв на енергозберЁгаючЁ заходи, що включено до мЁсцево© програми розвитку.
 6. Спостережна рада ма╨ право:
  1. Залучати спецЁалЁстЁв структурних пЁдроздЁлЁв вЁдповЁдних органЁв виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування, бюджетних установ та комунальних пЁдпри╨мств для розгляду питань, що належать до ©© компетенцЁ©;
  2. Одержувати в установленому порядку вЁд структурних пЁдроздЁлЁв органЁв виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування, бюджетних установ та комунальних пЁдпри╨мств ЁнформацЁю, документи та ЁншЁ матерЁали, необхЁднЁ для виконання покладених на не© завдань.
 7. Структура ради та прийняття рЁшень:
  1. До складу мЁсцево© Спостережно© ради входять ©© голова (заступник голови вЁдповЁдного органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування), заступник голови, секретар та представники бюджетних установ, що створюють фонди енергозбереження. Персональний склад Спостережно© ради затверджу╨ вЁдповЁдний орган виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування.
  2. Голову╨ на засЁданнях Спостережно© ради ©© голова, а у разЁ його вЁдсутностЁ √ заступник голови. ЗасЁдання ради ╨ правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина ©© складу. РЁшення Ради приймаються бЁльшЁстю присутнЁх на засЁданнЁ, Ё оформлюються протоколом, який пЁдпису╨ться головуючим. За умови рЁвностЁ голосЁв вирЁшальним ╨ голос головуючого.
  3. РЁшення Спостережно© ради, прийнятЁ в межах ©© компетенцЁ©, ╨ обов'язковими для розгляду вЁдповЁдними органами виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування, бюджетними установами та комунальними пЁдпри╨мствами .
  4. ЗасЁдання Спостережно© ради проводяться по мЁрЁ необхЁдностЁ, але не рЁдше одного разу в квартал.
 8. Голова Спостережно© ради:
  1. Керу╨ дЁяльнЁстю ради, несе персональну вЁдповЁдальнЁсть за виконання покладених на не© завдань, визнача╨ функцЁ© та ступЁнь вЁдповЁдальностЁ заступника, секретаря та членЁв ради;
  2. Затверджу╨ порядок дЁяльностЁ ради та признача╨ в установленому порядку дати проведення засЁдань ради;
  3. Затверджу╨ порядок та план-графЁк проведення перевЁрок (монЁторингу) ефективностЁ використання коштЁв спецЁального накопичувального рахунку та фондЁв енергозбереження бюджетних установ;
  4. У разЁ потреби ма╨ право вносити змЁни до персонального складу Ради.
 9. Питання щодо органЁзацЁйно-технЁчного та Ёншого забезпечення дЁяльностЁ мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження вирЁшу╨ вЁдповЁдний орган виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування.

 

ДОДАТОК 3. Типове Положення про фонд енергозбереження бюджетно© установи

 1. Фонд енергозбереження бюджетно© установи (далЁ √ Фонд) ╨ спецЁальним рахунком, який вЁдкрива╨ться установою за поданням керЁвника установи та подальшим рЁшенням вЁдповЁдного органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування.
 2. Фонд створю╨ться вЁдповЁдно до чинного законодавства Укра©ни, статуту установи, рЁшень та розпоряджень мЁсцевих органЁв виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування, рЁшень мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження, Методичних рекомендацЁй щодо створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, МЁсцево© (мунЁципально©) програми впровадження механЁзму економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, цього Положення та Положення про Наглядову раду фонду енергозбереження установи, що затвердженЁ рЁшенням мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування.
 3. Фонд створю╨ться з метою пЁдвищення ефективностЁ використання енергоносЁ©в та комунальних послуг в установЁ, як складова частина економЁчних механЁзмЁв стимулювання енергозбереження, що запроваджуються рЁшеннями мЁсцевих органЁв виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування в бюджетних установах.
 4. УправлЁння Фондом (рахунком) здЁйсню╨ться керЁвником установи за участю Наглядово© ради Фонду.
 5. Фонд ╨ пЁдзвЁтним Ё пЁдконтрольним вЁдповЁдним органам виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування та мЁсцевЁй СпостережнЁй радЁ з енергозбереження в межах, обумовлених Положенням про мЁсцеву Спостережну раду.
 6. Основними завданнями Фонду ╨:
  1. Запровадження в установЁ економЁчних механЁзмЁв стимулювання енергозберЁгаючих заходЁв, якЁ забезпечують сприятливЁ умови для залучення ЁнвестицЁй на реалЁзацЁю заходЁв з енергозбереження та гарантують повернення коштЁв, що залученЁ.
  2. Осво╨ння коштЁв мЁсцевого бюджету для фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв з поверненням коштЁв до бюджету за рахунок отримано© економЁ© енергоносЁ©в та комунальних послуг.
  3. Залучення на конкурсних засадах енергосервЁсних компанЁй до виконання енергозберЁгаючих заходЁв ⌠пЁд ключ■.
  4. Створення в установЁ вЁдповЁдно© до сучасних вимог системи вимЁрювання та верифЁкацЁ© досягнуто© економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та води.
  5. Створення порядку та здЁйснення оперативного контролю за вЁдображенням в системЁ бухгалтерського облЁку та фЁнансово© звЁтностЁ установи фактичних витрат на реалЁзацЁю енергозберЁгаючих заходЁв.
  6. Запровадження енергоефективного пЁдряду (лЁзингу) та встановлення договЁрних вЁдносин з вЁдповЁдними органами виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування, енергосервЁсними компанЁями та Ёншими Ёнвесторами для економЁчного стимулювання реалЁзацЁ© енергозберЁгаючих заходЁв.
  7. Впровадження в установЁ спецЁального економЁчного порядку використання коштЁв, коли отриманЁ внаслЁдок досягнуто© економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв кошти використовуються на повернення Ёнвесторам, в мЁський бюджет та на реалЁзацЁю нових енергозберЁгаючих заходЁв.
  8. ПЁдвищення рЁвня матерЁально© зацЁкавленостЁ працЁвникЁв установи в енергозбереженнЁ Ё впровадженнЁ нових енергозберЁгаючих технологЁй та обладнання.
 7. Формування коштЁв Фонду здЁйсню╨ться за рахунок:
  1. КоштЁв спецЁального фонду розвитку мЁсцевого бюджету, спецЁального накопичувального рахунку мЁсцевого фЁнансового органу (або управлЁння житлово-комунального господарства) та мЁсько© (мунЁципально©) енергосервЁсно© компанЁ©.
  2. Залучених ЁнвестицЁйних коштЁв Ёнших енергосервЁсних компанЁй та посередникЁв для фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв.
  3. Власних коштЁв установи на реалЁзацЁю енергозберЁгаючих заходЁв в рамках договорЁв енергоефективного пЁдряду (лЁзингу).
  4. ВЁдрахувань поточних коштЁв установи за фактично пЁдтверджену кЁлькЁсть зекономлених енергетичних ресурсЁв та води, досягнутих внаслЁдок впровадження енергозберЁгаючих заходЁв.
  5. АмортизацЁйних вЁдрахувань в сумЁ фЁнансування заходЁв з енергозбереження.
  6. Залучених внескЁв спонсорських фондЁв та фондЁв технЁчно© допомоги.
  7. ╡нших надходжень, не заборонених законодавством Укра©ни.
 8. Кошти Фонду використовуються на фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв, зокрема:
  1. Проведення енергетичних обстежень (аудитЁв) та розробку бЁзнес-планЁв.
  2. Виконання проектно-конструкторських робЁт.
  3. ЗакупЁвлю, постачання, монтаж та введення в експлуатацЁю енергоефективного обладнання та матерЁалЁв.
  4. Оснащення засобами облЁку, контролю та управлЁння енерговикористанням.
  5. Погашення зобов▓язань, пов▓язаних з залученням ЁнвестицЁй в енергозберЁгаючЁ заходи, у тому числЁ з мЁсцевого бюджету.
  6. МатерЁальне стимулювання працЁвникЁв установи в запровадженнЁ нових енергозберЁгаючих технологЁй та обладнання.
 9. Порядок та план-графЁк формування та використання коштЁв Фонду визначаються Наглядовою радою вЁдповЁдно до укладених договорЁв енергоефективного пЁдряду (лЁзингу) та погоджу╨ться мЁсцевою Спостережною радою з енергозбереження.
 10. Оперативний, бухгалтерський Ё статистичний облЁк та звЁтнЁсть Фонду ведуться вЁдповЁдно до законодавства Укра©ни, баланс Фонду вЁдобража╨ться в розшифровках до балансу установи.
 11. Контроль за результатами дЁяльностЁ Фонду здЁйсню╨ться мЁсцевою Спостережною радою з енергозбереження.
 12. Використання коштЁв Фонду не за призначенням ╨ пЁдставою для ©х повернення до Фонду.
 13. НевикористанЁ у звЁтному роцЁ кошти Фонду вилученню не пЁдлягають, а переходять на наступний рЁк Ё використовуються за призначенням.
 14. ЛЁквЁдацЁя Фонду проводиться в установленому статутом установи порядку.

 

ДОДАТОК 4. Типове Положення про Наглядову раду фонду енергозбереження бюджетно© установи

 1. Наглядова рада фонду енергозбереження бюджетно© установи (далЁ √ Наглядова рада) ╨ консультативно-дорадчим органом, який утворю╨ться за наказом керЁвника установи на виконання завдань органЁв виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування.
 2. Наглядова рада у сво©й дЁяльностЁ керу╨ться чинним законодавством Укра©ни, статутом установи, рЁшеннями мЁсцевих органЁв виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування, рЁшеннями мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження, Методичними рекомендацЁями щодо створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, МЁсцевою (мунЁципальною) програмою впровадження механЁзму економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, Положенням про фонд енергозбереження установи та цим Положенням, що затвердженЁ рЁшенням мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування.
 3. Наглядова рада створю╨ться з метою забезпечення ефективного управлЁння фондом енергозбереження, що утворю╨ться в установЁ як складова частина економЁчних механЁзмЁв стимулювання енергозберЁгаючих заходЁв, якЁ запроваджуються в бюджетних установах рЁшеннями мЁсцевого органу виконавчо© влади, мЁсцевого самоврядування.
 4. Наглядова рада ╨ пЁдзвЁтною Ё пЁдконтрольною мЁсцевЁй СпостережнЁй радЁ з енергозбереження в межах, обумовлених Положенням про мЁсцеву Спостережну раду та Положенням про фонд енергозбереження бюджетно© установи.
 1. Основними завданнями Наглядово© ради ╨:
  1. Впровадження енергозберЁгаючих заходЁв, якЁ базуються на самоокупнЁй та поворотнЁй основЁ, коли вкладенЁ в ©х реалЁзацЁю кошти повертаються в Фонд енергозбереження установи та в подальшому використовуються на повернення Ёнвесторам, в мЁсцевий бюджет та на реалЁзацЁю нових енергозберЁгаючих заходЁв.
  2. ЗдЁйснення оперативного контролю за вЁдображенням в системЁ бухгалтерського облЁку та фЁнансово© звЁтностЁ установи (пЁдпри╨мства) витрат на реалЁзацЁю енергозберЁгаючих заходЁв, включаючи витрати на паливно-енергетичнЁ ресурси, ремонт та обслуговування обладнання в до- та пЁсля-ЁнсталяцЁйнЁ перЁоди.
  3. Запровадження енергоефективного пЁдряду (лЁзингу) та встановлення договЁрних вЁдносин з енергосервЁсними компанЁями та Ёншими Ёнвесторами для впровадження самоокупних енергозберЁгаючих заходЁв ⌠пЁд ключ■.
  4. ПЁдвищення рЁвня матерЁально© зацЁкавленостЁ працЁвникЁв установи в енергозбереженнЁ Ё впровадженнЁ нових енергозберЁгаючих технологЁй та обладнання.
  5. Проведення роз▓яснювально© роботи щодо економЁчних, екологЁчних та соцЁальних переваг енергозбереження, залучення громадськостЁ до вирЁшення проблем у цЁй сферЁ.
 2. Наглядова рада вЁдповЁда╨ перед керЁвником установи:
 1. За належне функцЁонування системи вимЁрювання та монЁторингу фактично© економЁ© енергоносЁ©в та комунальних послуг вЁд впровадження енергозберЁгаючих заходЁв.
 2. За створення порядку та здЁйснення оперативного контролю за вЁдображенням в системЁ бухгалтерського облЁку та фЁнансово© звЁтностЁ установи витрат на реалЁзацЁю енергозберЁгаючих заходЁв.
 3. Розробку та подання на його затвердження договорЁв енергоефективного пЁдряду (лЁзингу).
 4. ЗдЁйснення контролю та забезпечення умов цЁльового використання коштЁв мЁсцевого бюджету та Фонду енергозбереження на виконання енергозберЁгаючих заходЁв.
 5. Дотримування правил та порядку конкурсного вЁдбору енергосервЁсних компанЁй для реалЁзацЁ© енергозберЁгаючих заходЁв ⌠пЁд ключ■, здЁйснення конкурсного вЁдбору та визначення пЁдрядникЁв для виконання робЁт та надання послуг, необхЁдних для досягнення мети Ё виконання завдань Фонду енергозбереження.
 1. До компетенцЁ© Наглядово© ради належить розробка та подання на узгодження до мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження:
  1. Порядку дЁяльностЁ Фонду енергозбереження, змЁн та доповнень до нього.
  2. ФЁнансових планЁв дЁяльностЁ Фонду на наступний рЁк.
  3. ЗапитЁв на фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв з мЁсцевого бюджету.
  4. ПропозицЁй щодо використання залучених кредитних ресурсЁв Ё розподЁлу отримано© економЁ© вЁд впровадження енергозберЁгаючих заходЁв мЁж усЁма учасниками.
  5. ДоговорЁв енергоефективного пЁдряду (лЁзингу) на виконання енергозберЁгаючих заходЁв та змЁн, якЁ вЁдбуваються протягом термЁну дЁ© проекту.
  6. ЩорЁчних звЁтЁв про дЁяльнЁсть Фонду, використання коштЁв мЁсцевого бюджету та ©х вЁдповЁдностЁ встановленим призначенням та запланованим результатам економЁ© енергоносЁ©в та комунальних послуг.
 2. Наглядова рада ма╨ право:
  1. Залучати спецЁалЁстЁв структурних пЁдроздЁлЁв установи для розгляду питань, що належать до ©© компетенцЁ©.
  2. Одержувати в установленому порядку вЁд мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження ЁнформацЁю, документи та ЁншЁ матерЁали, необхЁднЁ для виконання покладених на не© завдань.
 3. Структура Наглядово© ради та прийняття рЁшень:
  1. До складу Наглядово© ради входять ©© голова (керЁвник установи, або його заступник) та представники вЁдповЁдно© служби енергетика, бухгалтерЁ©, планово-економЁчного вЁддЁлу, мЁсцево© громадськостЁ. Персональний склад Наглядово© ради за погодженням мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження признача╨ керЁвник установи. ВЁн же признача╨ заступника голови з числа членЁв ради.
  2. Голову╨ на засЁданнях Наглядово© ради ©© голова, а у разЁ його вЁдсутностЁ √ заступник голови. ЗасЁдання ради ╨ правомочним, якщо на ньому присутня проста бЁльшЁсть ©© складу. РЁшення ради приймаються бЁльшЁстю голосЁв ©© персонального складу Ё оформлюються протоколом, який пЁдпису╨ться головуючим. За умови рЁвностЁ голосЁв вирЁшальним ╨ голос головуючого.
  3. РЁшення Наглядово© ради, прийнятЁ в межах ©© компетенцЁ©, ╨ обов'язковими для розгляду мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження та керЁвництва установи.
  4. ЗасЁдання Наглядово© ради проводяться по мЁрЁ необхЁдностЁ, але не рЁдше одного разу в квартал. ПозачерговЁ засЁдання скликаються за ЁнЁцЁативою голови або бЁльшостЁ членЁв ради.
 4. Голова Наглядово© ради:
  1. ЗдЁйсню╨ керЁвництво поточною дЁяльнЁстю Фонду, несе персональну вЁдповЁдальнЁсть за виконання покладених на нього завдань, визнача╨ функцЁ© та ступЁнь вЁдповЁдальностЁ заступника Ё членЁв ради.
  2. Затверджу╨ порядок дЁяльностЁ ради та признача╨ в установленому порядку дати проведення засЁдань.
  3. ОрганЁзову╨ подання на розгляд ради проектЁв з енергозбереження, несе персональну вЁдповЁдальнЁсть за результати ©х оцЁнки та впровадження.
  4. Пода╨ на розгляд керЁвнику пЁдпри╨мства договори енергоефективного пЁдряду (лЁзингу).
  5. Затверджу╨ запити на використання коштЁв Фонду та забезпечу╨ контроль за закупЁвлями необхЁдних товарЁв та послуг, облЁком, впровадженням та монЁторингом енергозберЁгаючих заходЁв, що фЁнансуються Фондом.
  6. Затверджу╨ технЁко-економЁчнЁ пропозицЁ© енергосервЁсних компанЁй щодо гарантованих обсягЁв економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв та розподЁлу економЁ© коштЁв вЁд впровадження енергозберЁгаючих заходЁв.
  7. Затверджу╨ пропозицЁ© енергосервЁсних компанЁй щодо внесення в договори змЁн, якЁ вЁдбуваються протягом термЁну реалЁзацЁ© енергозберЁгаючих заходЁв.
  8. ЗдЁйсню╨ контроль за сво╨часними розрахунками з мЁсцевим бюджетом, енергосервЁсними компанЁями та Ёншими Ёнвесторами, узгоджу╨ порядок та обсяги надходжень Ё витрат Фонду, здЁйсню╨ монЁторинг за ©х цЁльовим використанням.
  9. ОрганЁзову╨ пЁдготовку середньострокових стратегЁчних планЁв дЁяльностЁ Фонду.
  10. Контролю╨ рЁвень та обсяги матерЁального стимулювання працЁвникЁв установи за реалЁзацЁю енергозберЁгаючих проектЁв та забезпечення економЁ© паливно-енергетичних ресурсЁв протягом всього термЁну ©х дЁ©.
  11. Пода╨ на розгляд та затвердження ради щоквартальнЁ та щорЁчнЁ звЁти про дЁяльнЁсть Фонду.
  12. Вза╨модЁ╨ з мЁсцевою Спостережною радою з енергозбереження, Ёншими мЁсцевими органами виконавчо© влади та органами мЁсцевого самоврядування з питань, що належать до компетенцЁ© Наглядово© ради.
  13. У разЁ потреби ма╨ право вносити змЁни до персонального складу ради.
 5. Питання щодо органЁзацЁйно-технЁчного та Ёншого забезпечення дЁяльностЁ Фонду вирЁшу╨ керЁвник установи.