ДОДАТОК 1. Зразок мЁсцево© (мунЁципально©) програми впровадження механЁзму економЁчного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах

 З а т в е р д ж е н о

рЁшенням сесЁ© ХХХ-ко© мЁсцево© ради

(ХХХ-ко© мЁсцево© державно© адмЁнЁстрацЁ©)

⌠____■ _________________200_ р.

МЁсцева (мунЁципальна) програма впровадження

механЁзму економЁчного стимулювання енергозбереження

в бюджетних установах

 Дана програма пропону╨ться до розгляду у першу чергу, керЁвникЁв мЁсцевих органЁв влади, виконавчих органЁв мЁсцевого самоврядування та членЁв мЁсцево© тимчасово© комЁсЁ© з енергозбереження, яка створюються за розпорядженням голови мЁсцевого органу влади, мЁсцевого самоврядування, Ё в подальшому, - для членЁв мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження та Наглядових рад фондЁв енергозбереження в бюджетних установах (далЁ - БУ). Типова програма нада╨ться для доопрацювання та деталЁзацЁ© наведених завдань Ё етапЁв виконання робЁт, а також уточнення термЁнЁв виконання та вЁдповЁдальних виконавцЁв кожного з етапЁв.

 Напрям 1: Проведення органЁзацЁйно-методичних заходЁв з економЁчного стимулювання енергозбереження

Завдання

ТермЁн з початку

ВиконавцЁ

1.1

Створити спЁльну тимчасову мЁсцеву комЁсЁю з енергозбереження з вивчення ситуацЁ© та проведення пЁдготовчих робЁт щодо впровадження ринкових механЁзмЁв стимулювання енергозбереження в мЁсцевих бюджетних установах (органЁзацЁях, установах та на казенних пЁдпри╨мствах бюджетно© сфери, далЁ - БУ).

Два мЁсяця

АТО

1.2

Провести ЁнвентаризацЁю доцЁльних проектЁв з енергозбереження в мЁсцевих БУ за двома напрямами: проекти, що потребують залучення зовнЁшнЁх ЁнвестицЁй; проекти, що плану╨ться виконати за рахунок мЁсцевого бюджету.

Чотири мЁсяця

АТО, БУ

1.3

Опрацювати першу редакцЁю пакету нормативно-правових документЁв щодо створення мЁсцево© (мунЁципально©) системи економЁчного стимулювання енергозбереження в БУ, адаптувати його до мЁсцевих умов та пЁдготувати до розгляду на сесЁ© мЁсцево© ради, засЁданнЁ мЁсцево© держадмЁнЁстрацЁ©.

П▓ять мЁсяцЁв

АТО, БУ

1.4

Розробити остаточну версЁю та затвердити пакет нормативно-правових документЁв рЁшенням сесЁ© мЁсцево© ради, мЁсцево© держадмЁнЁстрацЁ©.

СЁм мЁсяцЁв

АТО

1.5

Створити мЁсцеву Спостережну раду з енергозбереження, провести установче засЁдання ради, розробити та затвердити план-графЁк ©© роботи.

СЁм мЁсяцЁв

АТО

1.6

Узгодити з виконавчим комЁтетом мЁсцево© ради, мЁсцево© держадмЁнЁстрацЁ©, питання про доцЁльнЁсть створення мЁсцево© (мунЁципально©) енергосервЁсно© компанЁ© та/або спецЁального мЁсцевого накопичу вального рахунку з енергозбереження.

СЁм мЁсяцЁв

АТО, БУ

1.7

Доопрацювати Статут та Установчий договЁр мЁсцево© (мунЁципально©) ЕСКО, заснувати власну чи залучити на умовах договору енергоефективного пЁдряду, лЁзингу, ЕСКО зЁ сторони.

СЁм мЁсяцЁв

АТО, БУ,

ЕСКО

1.8

РЁшенням сесЁ© мЁсцево© ради, мЁсцево© держадмЁнЁстрацЁ© внести вЁдповЁднЁ змЁни до статутЁв пЁлотних БУ щодо створення фондЁв енергозбереження на цих пЁдпри╨мствах, створити НаглядовЁ ради фондЁв енергозбереження в пЁлотних БУ.

СЁм мЁсяцЁв

АТО,

БУ, ЕСКО

1.9

Впровадити мунЁципальну (районну) систему монЁторингу споживання енергоресурсЁв.

ШЁсть мЁсяцЁв

АТО, ЕСКО

Напрям 2: Вдосконалення механЁзму та процедури фЁнансування самоокупних проектЁв з енергозбереження в бюджетних установах

Завдання

ТермЁн з початку

ВиконавцЁ

2.1

Розробити та подати на розгляд виконавчого комЁтету та сесЁ© мЁсцево© ради, органу виконавчо© влади, пропозицЁ© тимчасово© мЁсцево© комЁсЁ© з енергозбереження щодо фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв з мЁсцевого бюджету в наступному бюджетному перЁодЁ.

П▓ять мЁсяцЁв

АТО,

ЕСКО, БУ

2.2

Розробити бЁзнес-схему залучення потенцЁйних ЁнвесторЁв та спонсорЁв до фЁнансування вЁдЁбраних проектЁв, розробити мЁсцевий механЁзм гарантованого повернення коштЁв, що плану╨ться залучати.

ВЁсЁм мЁсяцЁв

АТО,

ЕСКО, БУ

2.3

Розробити проект кошторису та бюджетнЁ запити Ё подати ©х мЁсцевому фЁнансовому органу та МЁнЁстерству фЁнансЁв Укра©ни щодо отримання субвенцЁ© з Державного бюджету Укра©ни та мЁсцевих бюджетЁв на виконання ЁнвестицЁйних проектЁв з енергозбереження, передбачених у бюджетЁ розвитку вЁдповЁдних бюджетЁв на умовах спЁвфЁнансування

Дев▓ять мЁсяцЁв

АТО,

ЕСКО

2.4

Розробити та затвердити мЁсцевою Спостережною радою:

 • Порядок подання бюджетними установами запитЁв на фЁнансування енергозберЁгаючих заходЁв з мЁсцевого бюджету;
 • Порядок та правила здЁйснення експертизи запитЁв БУ;
 • Порядок та форми звЁтностЁ БУ за використання коштЁв мЁсцевих бюджетЁв та фондЁв енергозбереження.

Дев▓ять мЁсяцЁв

АТО, БУ,

ЕСКО

2.5

Розробити Наглядовими радами БУ та подати на розгляд Спостережно© ради Положення конкурсного вЁдбору (критерЁ©в вЁдбору) виконавцЁв проектЁв з енергозбереження (ЕСКО) для впровадження проектЁв ⌠пЁд ключ■.

Дев▓ять мЁсяцЁв

БУ, АТО,

ЕСКО

2.6

ПЁдготовити та подати на розгляд мЁсцево© Податково© ЁнспекцЁ© ⌠Листа щодо запровадження мЁсцевого механЁзму економЁчного стимулювання енергозберЁгаючих заходЁв в БУ■.

Десять мЁсяцЁв

АТО,

ЕСКО

2.7

Розробити в БУ та подати на розгляд мЁсцево© Спостережно© ради з енергозбереження запити для включення проектЁв з енергозбереження до СтратегЁчно© мЁсцево© програми розвитку на наступнЁ два-три роки.

Дванадцять мЁсяцЁв

БУ, АТО

2.8

Розпочати дЁяльнЁсть власно© мЁсцево© ЕСКО та/або вЁдкрити спецЁальний мЁсцевий накопичувальний рахунок при мЁсцевому фЁнансовому управлЁннЁ чи управлЁннЁ житлово-комунального господарства, формалЁзувати процедуру та порядок дЁяльностЁ розпорядника коштЁв.

Дванадцять мЁсяцЁв

АТО, ЕСКО

2.9

ВЁдкрити спецЁальнЁ рахунки ФондЁв енергозбереження при БУ (чи затвердити спецЁальний порядок використання поточних рахункЁв БУ для фЁнансування енергозберЁгаючих проектЁв).

Дванадцять мЁсяцЁв

БУ, АТО

2.10

Встановити наказом по БУ персональну вЁдповЁдальнЁсть конкретних посадових осЁб за органЁзацЁю вЁдбору Ё вЁдповЁдного облЁку самоокупних енергозберЁгаючих заходЁв та забезпечення фЁксування фактЁв здЁйснення всЁх господарських операцЁй з реалЁзацЁ© енергозберЁгаючих заходЁв у первинних документах.

Дванадцять мЁсяцЁв

БУ

2.11

Запровадити в БУ систему матерЁального стимулювання трудових колективЁв та окремих працЁвникЁв за впровадження енергозберЁгаючих заходЁв.

ШЁстнадцять мЁсяцЁв

БУ, АТО,

ЕСКО

Напрям 3. Запровадження в БУ спецЁального економЁчного порядку виконання самоокупних проектЁв з енергозбереження

Завдання

ТермЁн з початку

ВиконавцЁ

3.1

Етап ЁнвентаризацЁ© самоокупних проектЁв з енергозбереження:

 • Затвердити наказом по БУ вЁдповЁдально© за кЁнцевий результат склад Наглядово© ради фонду енергозбереження БУ;
 • Провести енергетичне експрес-обстеження (енергетичний експрес-аудит) БУ для попереднього об╢рунтування (селекцЁ©) потенцЁйно привабливих проектЁв з енергозбереження;
 • Розробити попереднЁ технЁко-економЁчнЁ пропозицЁ© 2-3 проектЁв з енергозбереження, прийнятних з точки зору прогнозних результатЁв, з термЁном окупностЁ до 3 рокЁв.

ВЁсЁм мЁсяцЁв

БУ, АТО, залучена ЕСКО

3.2

Етап ЁнвестицЁйного енергетичного обстеження та детального аналЁзу самоокупних проектЁв:

 • Виконати детальний аналЁз фЁнансових, юридичних та технЁчних аспектЁв дЁяльностЁ пЁлотних БУ з залученням ЕСКО, незалежних фахЁвцЁв та аудиторських компанЁй;
 • Провести з залученням фахЁвцЁв ЕСКО та пЁлотних БУ енергетичне обстеження ЁнвестицЁйного класу;
 • Виявити проекти, що фЁзично реалЁзуються, ЁдентифЁкувати основнЁ ризики й ©х можливЁ наслЁдки;
 • Визначити прЁоритети та об╢рунтувати вЁдЁбранЁ до впровадження проекти;
 • Розробити проектно-конструкторську документацЁю на проекти, що призначенЁ для першочергового впровадження.

Дванадцять мЁсяцЁв

БУ, АТО, ЕСКО

3.3

Етап укладання пакету договорЁв мЁж АТО, пЁлотними БУ та ЕСКО:

 • Розробити за допомогою ЕСКО, Ёнших постачальникЁв енергоефективного устаткування та послуг план монЁторингу енергозбереження та узгодити його з БУ та АТО;
 • Укласти вЁдповЁднЁ договори, у першу чергу договЁр енергоефективного пЁдряду, лЁзингу, що гаранту╨ виконання ЕСКО, Ёншими постачальниками, БУ та АТО сво©х зобов▓язань.

Дванадцять мЁсяцЁв

АТО, БУ,

ЕСКО

3.4

Етап закупЁвлЁ товарЁв та послуг на конкурсних засадах:

 • ПЁдготувати вЁдповЁднЁ документи та провести тендери на закупЁвлю необхЁдного устаткування, товарЁв та послуг;
 • Обговорити та пЁдписати вЁдповЁднЁ договори з постачальниками та субпЁдрядниками.

ВЁсЁмнадцять мЁсяцЁв

АТО, БУ,

ЕСКО

3.5

Етап запровадження системи монЁторингу, вимЁрювання та верифЁкацЁ© досягнуто© економЁ© ПЕР та коштЁв на ©х споживання

ВЁсЁмнадцять мЁсяцЁв

БУ, ЕСКО