Международный центр энергоэффективных технологий

04112, Киев, ул. Гонты, 1, тел./факс: (044) 458-47-48, тел: (044) 458-47-49, E-mail:

╡нЁцЁатива створення

Мета створення

Структура та Схема вза╨модЁ© учасникЁв

╡нтереси

Участь у дЁяльностЁ

МЁжрегЁональна Мережа  ╡нвестицЁйних ПосередникЁв
(М╡П)

╡нЁцЁатива створення

МЁжрегЁональна Мережа ╡нвестицЁйних ПосередникЁв (М╡П) створю╨ться за ЁнЁцЁативою Державного пЁдпри╨мства ⌠МЁжнародний центр енергоефективних технологЁй■, за пЁдтримки Державного комЁтету Укра©ни з енергозбереження, на базЁ Енергоаудиторських органЁзацЁй* , якЁ в сво©й дЁяльностЁ ставлять за мету пЁдтримку залучення ЁнвестицЁй в проекти, що об╢рунтовуються виявленим за результатами проведених ними енергетичних аудитЁв потенцЁалом для пЁдвищення енергоефективностЁ та енергозбереження

 * ОрганЁзацЁ© √ члени М╡П зберЁгають свою юридичну та господарську незалежнЁсть.

 

Мета створення

Створення М╡П ма╨ сприяти пЁдвищенню ефективностЁ вза╨модЁй енергоаудиторських компанЁй з потенцЁйними Ёнвесторами та споживачами ПЕР для надання останнЁм практично© допомоги щодо ЁнЁцЁювання, об╢рунтування та реалЁзацЁ© ЁнвестицЁйних проектЁв.

 Скоординована дЁяльнЁсть енергоаудиторських органЁзацЁ© в рамках М╡П, створюватиме передумови для надання експертам цих органЁзацЁй, якЁ вЁдЁграватимуть роль ЁнвестицЁйних посередникЁв мЁж власниками проектЁв та Ёнвесторами, ефективно© правово©, ЁнформацЁйно© та органЁзацЁйно© допомоги в ©х дЁяльностЁ.

 

╡нтереси

МожливЁ Ёнтереси власникЁв ЁнвестицЁйних проектЁв

Виявлення та ранжування мЁсць неефективного споживання ПЕР та ©х втрат, що обумовлю╨ потенцЁальнЁ можливостЁ скорочення енергетичних складових у собЁвартостЁ основно© товарно© продукцЁ© та пЁдвищення завдяки цьому ©© конкурентоспроможностЁ.

Розробка енергоефективних заходЁв та за допомогою энергоаудитора √ ЁнвестицЁйного посередника, сформулювати та об╢рунтувати ЁнвестицЁйну пропозицЁю з урахуванням вЁдомим йому умов потенцЁйного посередника.

Отримання з боку органЁв влади, з якими спЁвпрацю╨ М╡П пЁдтримки ЁнвестицЁйних проектЁв, якЁ пЁдтримуються ЁнвестицЁйними посередниками.

МожливЁ Ёнтереси енергоаудиторських органЁзацЁй

Започаткування нового бЁзнесу √ надання послуг, щодо пЁдтримки ЁнвестицЁйних проектЁв, про що органЁзацЁя висловлювала добровЁльне бажання у заявЁ про вступ до М╡П;

Отримання через КЦ методично© та ЁнформацЁйно© пЁдтримки нового бЁзнесу, в тому числЁ шляхом:

Розширення власного бЁзнесу завдяки участЁ у ЁнвестицЁйних проектах, ЁнЁцЁйованих за пЁдтримкою М╡П

МожливЁ Ёнтереси органЁв виконавчо© влади

МожливЁсть за допомогою ЁнвестицЁйних посередникЁв М╡П надавати споживачам послуги щодо залучення ЁнвестицЁй у енергозберЁгаючЁ та енергоефективнЁ проекти;

МожливЁсть через М╡П доводити до вЁдома потенцЁйних ЁнвесторЁв приоритетнЁ на регЁональному та мЁсцевому рЁвнЁ проблеми, пов▓язанЁ з енергозбереженням та пЁдвищенням ефективностЁ використання ПЕР, якЁ будуть отримувати належну пЁдтримку.

МожливЁ Ёнтереси мЁжнародних органЁзацЁй

МожливЁсть за допомогою ЁнвестицЁйних посередникЁв здЁйснювати професЁйну експертизу та об╢рунтування ЁнвестицЁйних пропозицЁй за свЁтовими стандартами;

МожливЁсть через КЦ М╡П систематично отримувати ЁнформацЁю щодо приоритетних в Укра©нЁ проблем у сферЁ енергозбереження та енергоефективностЁ, якЁ вирЁшуються не тЁльки на нацЁональному, але Ё на регЁональному та мЁсцевому рЁвнях, а також про проекти, якЁ можуть отримати пЁдтримку для зменшення ризикЁв ЁнвесторЁв.

МожливЁ Ёнтереси ЁнвесторЁв

МожливЁсть отримання квалЁфЁковано© експертизи та об╢рунтувань ЁнвестицЁйних проектЁв вЁд ЁнвестицЁйних посередникЁв - спецЁалЁстЁв, що добре ознайомленЁ з проблемами у сферЁ енергоефективностЁ та досвЁдом ©х вирЁшування в Укра©нЁ та за кордоном;

МожливЁсть за допомогою ЁнвестицЁйних посередникЁв, що брали участь у розробцЁ ЁнвестицЁйних пропозицЁй, отримувати додаткову ЁнформацЁю для об╢рунтування ЁнвестицЁйних проектЁв, в тому числЁ, на основЁ додаткових енергетичних обстежень та технЁко-економЁчних розрахункЁв, що сприятиме зменшенню фЁнансового ризику Ёнвестування в цЁ проекти.

 

Участь у дЁяльностЁ

Щодо участЁ у дЁяльностЁ М╡П звертатися до МЁжнародного Центру енергоефективних технологЁй■

Директор- НЁкЁтЁн ╙вген ╙вгенович, к.т.н., ст.н.с.

 

04112, Укра©на, м. Ки©в, вул. Гонти, 1

тел.: +0038 (044) 458 4749

тел./факс: +0038 (044) 458 4748

E-mail:

http://www.cenef.kiev.ua