Робоча Група ЦЕ╡ з енергетики

Створення Робочо© Групи з енергетики

СпЁвробЁтництву в областЁ енергетики, як надзвичайно важливому, придЁлялася особлива увага починаючи з 1989 року. ВЁталися спЁльнЁ ЁнЁцЁативи з питань виробництва Ё транспортування енергЁ© та енергетичних ресурсЁв, розвиток генеруючих станцЁй Ё мережЁ розподЁлу, транспортування природного газу та електроенергЁ©. 

На зустрЁчЁ Глав держав регЁону у ВЁднЁ в 1990 роцЁ було запропоновано створити спецЁальну Робочу Групу з енергетики, пЁд головуванням Чехословатчини. Створена Робоча група займалася питаннями виробництва Ё транспортування енергЁ©,  особлива увага придЁлялася постачанню по трубопроводу в регЁон природного газу Ё сиро© нафти. На зустрЁчЁ МЁнЁстрЁв закордонних справ у 1992 роцЁ була пЁдписана угода про запрошення представникЁв ╙вропейського союзу на зустрЁчЁ Робочих груп з транспорту, навколишньому середовища та енергетики. На наступнЁй зустрЁчЁ МЁнЁстрЁв закордонних справ кра©н учасниць, що проходила в КраковЁ в 1995 роцЁ,  головующою кра©ною стала СловенЁя. 

Напрямки дЁяльностЁ Робочо© Групи

У 2000 роцЁ головуючою кра©ною в РобочЁй групЁ p енергетики стала Укра©на. ПЁд головуванням Укра©ни в Ки╨вЁ в сЁчнЁ 2000 року була проведена зустрЁч Робочо© Групи . На зустрЁчЁ було висловлено кЁлька пропозицЁй по активЁзацЁ© дЁяльностЁ Робочо© Групи. 

У документЁ ╚Сфера компетенцЁ© Робочо© Групи по енергетицЁ╩ були визначенЁ наступнЁ задачЁ :

-       ПЁдтримка ЁнвестицЁйних проектЁв

-       Надання економЁчно©, науково© Ё законодавчо© допомоги рамковЁй роботЁ в сферЁ енергетики

-       ПЁдтримка професЁйних контактЁв

-       Надання ЁнформацЁ© з нацЁонально© полЁтики Ё програм у сферЁ енергетики (як приклад реалЁзацЁ© ЁнформацЁйно© задачЁ можна вЁдзначити Веб-сайт )

-      ОрганЁзацЁя круглих столЁв, зустрЁчей фахЁвцЁв, радникЁв Ё представникЁв влади

-       КоординацЁя проектЁв на регЁональному рЁвнЁ

-       Проведення навчальних семЁнарЁв Ё видання навчально© лЁтератури

-       Розробка рекомендацЁй з питань енергетичного сектора для  кра©н учасниць Ц╙╡

ОднЁ кра©ни домоглися полЁпшення показникЁв ефективного використання енергЁ©, ЁншЁ тЁльки починають сво© кроки в цЁй областЁ.

У зв'язку з цим, досвЁд в енергозбереженнЁ, що набутий кожною кра©ною-учасницею CEI окремо, буде корисний усЁм кра©нам регЁону.